Nr. 199/2 Regj.Themeltar                                       Tiranë, më 15/04/2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, që i përket:

KËRKUES: SKËNDER SHEQERI, MUHAMET SHEQERI, MAJLINDA RUÇO (SULÇE),ALBANA NANO (SULÇE), BLERINA URUÇI, FLAMUR SHEQERI, QERIM PLUMBI, BRIKENA VORPSI, FATIME RELI, ELSA LAÇI (PLUMBI), JURGEN PLUMBI .

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.199 datë 14.05.2018 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve XHEJE BRARI, KIMETE BRARI, BEQIR BRARI, LIJE BRARI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte