Nr. 406 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 11.09.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.711 , datë 19/07/2018 që i përket:

KËRKUES: ARTUR HICKA.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.711 , datë 19/07/2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve LULJETA AGOLLI, HASAN SHALSI, DALLANDYSHE KLOSI, TRUBULLIRA DACI (SHALSI), FLUTURESHA NEZAJ, ZENEL SHALSI, ARBEN SALILLARI, MYRTEZA SALILLARI, NURJETA KURTI, MANJOLA BAROLLI (ALICKA) të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte