REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 15.08.2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Nr. 390 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 15.08.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr.329, datë 08.05.2019 që i përket:

KËRKUES: LULU DUMA

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr.329, datë 08.05.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve Fatmir Duma dhe Elza Duma (Vojka) të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte