Nr. 160 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 09.03.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.205, datë 12.12.2019 që i përket:

KËRKUES: DEGA E DOGANËS FIER

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.205, datë 12.12.2019

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “I.R.T.C” SH.A të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte