Nr. 398 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 02.09.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.137, datë 15.04.2019 që i përket:

KËRKUES: MAHMUDIE TUGU, JALLDIZ ZHEGU

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.137, datë 15.04.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i pales SHOQËRIA “GORA” SH.P.K të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte