Nr. 484 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 18.11.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.952, datë 13.06.2018 që i përket:

KËRKUES: SHOQËRIA PËRMBARIMORE “DEBIT COLLECTION” SH.P.K.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administative së Apelit Tiranë, nr.952, datë 13.06.2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “CERTIFIED SOLUTION CORPORATION” të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte