Nr. 527 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 10.01.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr.3035 datë 14.11.2019 që i përket:

KËRKUES: NDËRMARRJA SHTETËRORE “MEICO”

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, nr. 3035 datë 14.11.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës SHOQËRIA “ALBADEMIL” të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte