Nr. 389 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 02.09.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr.1594, datë 23.05.2019 që i përket:

KËRKUES: SHKOLLA PROFESIONALE E NDËRTIMIT “KARL GEGA”

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit nr.1594, datë 23.05.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës Luiza Liço të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte