Nr.174 Regj.Themeltar                                             Tiranë,më 07.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, nr.52, datë 30.01.2019 që i përket:

KËRKUES: MARASH ZELNAJ, NIKOLLË ZELNAJ, GJOVALIN ZELNAJ

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, nr.52, datë 30.01.02019

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës LULË PREKA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte