Nr. 285 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 20.05.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.1135, datë 13.05.2015 që i përket:

KËRKUES: GANI IBRALIU

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.1135, datë 13.05.2015.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës LATIF BALI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte