Nr. 355 Regj.Themeltar                                          Tiranë, më 16.07.2019

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr.1733, datë 19.07.2016 që i përket:

KËRKUES: SHOQËRIA “ OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT” SHA

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr. 1733, datë 19.07.2016.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palës ELTON RADHESHI të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte