Nr. 187 Regj.Themeltar                                           Tiranë, më 03.03.2020

SHPALLJE PËR EFEKT NJOFTIMI

Pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur për gjykim kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Adminsitrative të Apelit Tiranë, nr. 773 , datë 23/02/2018 që i përket:

KËRKUES: MIMOZA KËPUCARI

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Adminsitrative të Apelit Tiranë, nr. 773 , datë 23/02/2018.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata ka vendosur që njoftimi i palëve ILIRJAN FUSHA, PELLAZG FUSHA, PRENE FUSHA, ROZE FUSHA (MARKU), SUZANA FUSHA, TEUTA FUSHA të bëhet me anë të shpalljes.

Një kopje e shpalljes të afishohet pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë, si dhe në Portalin Elektronik të Gjykatës së Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte