Njoftim mbi pezullimin e konkurrimit të kandidatëve me procedure konkurrimi pranim në shërbimin civil,në kategorinë ekzekutive për vendin e lire të punës: "Specialist/e bibilioteke"

  GJYKATA E LARTË

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Tiranë, më 28.05.2020

NJOFTIM

“MBI PEZULLIMIN E KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE ME PROCEDURË KONKURRIMI PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE PËR VENDIN E LIRË TË PUNËS: “SPECIALIST/E BIBLOTEKE”

Gjykata e Lartë njofton se:

Në zbatim të ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të miratimit dhe hyrjes në fuqi të Projekt – Udhëzimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor”, të gjitha procedurat e konkurrimit e vendit të lirë të punës në pozicionin “Specialist/e Bibloteke, në Sektorin e Marrëdhënieve me Median, Publikun dhe Bibloteka”, shpallur dhe publikuar në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë dhe në tendën e njotimit për publikun, me datën 08.05.2020, do të pezullohen.

Për sa më sipër, njoftohen amplikatët që kanë paraqitur dokumentat personale se ky vënd i lirë pune, do të shpallet ne një datë tjetër.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin

NJËSIA PËRGJEGJËSE

SEKTORI I PERSONELIT DHE SHËRBIMEVE

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte