Njoftim

26.04.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET CIVILE TE PLANIFIKUARA PER GJYKIM ME DATE 27.04.2017, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHEN PER MUNGESE TE RELATORIT TE CESHTJES DHE DO TE GJYKOHEN NE NJE DATE TJETER.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

00019/13

PREK STAKAJ, HASIM ZEKAJ -SHOQERIA "OMARS 2000"SH.P.K

10.00

A.THANZA

2.

TIRANE

00988/17

HAXHIRE GARUNJA, SANIJE GARUNJA, SHUAIP GARUNJA, SHYQYRI GARUNJA, TONE GARUNJA, XHOVANE GARUNJA, ZYHRA GARUNJA, ELSA GARUNJA (XHEMOLLARI, HATIXHE GARUNJA, AGRON GARUNJA, ALFRED GARUNJA -AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES, AVOKATURA E SHTETIT

10.15

3.

DURRES

03360/16

SHOQERIA TREGTARE "MARINER" S.R.L -SHOQERIA TREGTARE "DURRES CONTAINER TERMINAL" SH.A., SHOQERIA TREGTARE "GLOBAL LIMAN ISLETMELERI" A.S., SHOQERIA TREGTARE "KURUM SHIPPING" SH.P.K.

11.15

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte