Njoftim

13.04.2017

NJOFTIM

ÇËSHTJET ADMINISTRATIVE TE SHPALLURA

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI ME DATE 12.04.2017 , SIPAS LISTES SE ME POSHTME SHTYHEN PER TU SHQYRTUAR ME DATE 04 MAJ 2017

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

XHEZAIR ZAGANJORI

ARDIAN DVORANI

EVELINA QIRJAKO

DATE 4 MAJ 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

DURRES

00010/15

NAZIF THARTORI, - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES. -. KOMUNA XHAFZOTAJ, ZAMIR DOMI

10.10

XH. ZAGANJORI

2

DURRES

00490/15

SHQIPONJA LICO BAR KAFE), -AVOKATURA E SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE , DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES

10.15

‘’

3

TIRANE

01154/15

LORENC REXHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

10.20

‘’

4

DURRES

00468/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - FATIME HADERLLARI, BASHKIA SUKTH, DURRES , AVOKATURA E SHTETIT

10.25

‘’

5

TIRANE

00076/15

SHOQERIA "PIKEZA" SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR , DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE - SHOQERIA CKV NOKI ALBANIA SH.P.K

10.30

‘’

6

DURRES

00073/15

SHYQYRI SHIJAKU, TANUSH SHIJAKU, BESHIRE SHIJAKU , EMONA XHIHANI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE, AHMET HYLVIU , ESHREF HYLVIU

10.35

‘’

7

BERAT

00871/15

QERIM TOSKA - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, ZVRPP BERAT, -KOMUNA POSHNJE QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJE SSE TOKES, , AVOKATURA E SHTETIT

10.40

‘’

8

SARANDE

01538/15

SHOQERIA''THEMELI''SH.P.K - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME , TIRANE- DHIMITER GURMA, VASIL GURMA

10.45

‘’

9

DURRES

00627/15

SHOQERIA "QIRJAKO" SH.P.K -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

10.50

‘’

SHPALLUR ME DATE 12.04.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte