Njoftim

09.03.2017

NJOFTIM

ÇESHTJES ADMINISTRATIVE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR ME DATE 08.MARS.2017 SIPAS LISTES SE MEPOSHTME DATE 15.02.2017 SHTYHEN PER TU SHQYRTUAR ME DATE

ME DATE 15 MARS 2017

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

XHEZAIR ZAGANJORI

ARDIAN DVORANI

EVELINA QIRJAKO

DATE 08 MARS 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANË

00167/14

SHOQËRIA “IVA ELEKTRONIK” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

09.00

E QIRJAKO

2

ELBASAN

00148/14

SHOQËRIA “ELGAKOTI” SH.P.K ( PADITËS) –BASHKIA ELBASAN ( I PADITUR)

09.05

‘’

3

GJIROKASTËR

00071/14

VANGJEL TULE ( PADITËS) –DREJTORIA E POLICISË RRUGORE; DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT, VLORË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT, TIRANË ( TË PADITUR)

09.10

‘’

4

TIRANË

00009/14

SHOQËRIA “PROQUAL” SH.A ( PADITËS) – MINISTRIA E PUNËS, CËSHTJEVE SOCIALE DHE SHANCEVE TË BARABARTA ( E PADITUR)

09.15

‘’

5

TIRANË

00026/14

MELSA GOZHDARI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË ( TË PADITUR)

09.20

‘’

6

TIRANË

00529/14

SHOQËRIA “ALBANIA MOTOR COMPANY” SH.P.K ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

09.25

‘’

7

TIRANË

00433/14

SHOQËRIA “3 D” SH.P.K ( PADITËS) – INSPEKTORIATI NDËRTIMOR DHE URBANISTIK KOMBËTAR; INSPEKTORIATI NDËRTIMOR DHE URBANISTIK; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

09.30

‘’

8

TIRANË

00929/14

MYFTAR SHIMA; SELIM SHIMA; MUHARREM SHIMA; REXHEP HOXHA; FLAMUR SHIMA; ( PADITËS) – KOMUNA KASHAR; KËSHILLI I QARKUT TIRANË; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALAUJTSHME TIRANË; DERVISH SHIMA; PETRIT SHIMA; KUJTIM SHIMA; MYFTAR SHIMA; ISLAM SHIMA; REFAT SHIMA; ALLAMAN SHIMA; ALUSH SHIMA; ISMAIL BAKALLI; ENVER BAKALLI; RESMI SATKA; REFIK BAKALLI; SHYQËRI BAKALLI; DUHIJE SHIMA; PËLLIMB SHIMA; ETLEVA SHIMA; VLADIMIR SHIMA; GENTIAN SHIMA; ELMAZE SHIMA; ORGES SHIMA; KLAUTIN SHIMA; LUM,TURIE SHIMA; ENKELEDA SHIMA; NEXHMIJE SHIMA; DANIELA SHIMA; SULLTANE SHIMA; RAJMONDA SHIMA; FERDINAND SHIMA; SHPRESA SHIMA; ALBERT SHIMA; MANUELA SHIMA; SHERIFE SHIMA; FLORA SHIMA; ARTAN SHIMA; RUDINA SHIMA; NEXHMIJE BAKALLI; YLLI BAKALLI; LILJANA BAKALLI; FLUTURA BAKALLI; ROZETA BAKALLI; ELTON BAKALLI; SAJMIR BAKALLI; MYHRIJE BAKALLI; ROVENA SATA; MIRJANA BAKALLI; MERITA BAKALLI; EMINE BAKALLI; AMARILDO BAKALLI; SYME BAKALLI; EUGERT BAKALLI; ELVIRA BAKALLI; HASAN BAKALLI ( TË PADITUR)

09.35

‘’

9

TIRANË

00863/14

MYNEVERE SPAHO ( PADITËS) –INSPEKTORIATI NDËRTIMOR E URBANISTIK I BASHKISË TIRANË ( E PADITUR)

09.40

‘’

10

LEZHË

04237/14

SHYQYRI DUSHKU ( PADITËS) – INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE SHENKOLL LEZHË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE ( TË PADITUR)

09.45

‘’

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI ADMINISTRATIV

I PERBERE NGA GJYQTARET

1. XHEZAIR ZAGANJORI

2. ARDIAN DVORANI

3. EVELINA QIRJAKO

4. ARJANA FULANI

5. ANDI ÇELIKU

DATE 8 MARS 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANË

00102/14

SHOQËRIA “ALFA FRUIT” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

09.50

E QIRJAKO

2

TIRANË

00005/14

SHOQËRIA “AMC” SH.A ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE; ME PJESMARRJE TË AVOKATURËS SË SHTETIT ( TË PADITUR)

09.55

‘’

SHPALLUR ME DATE 15.02.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte