Njoftim

09.02.2017

NJOFTIM

ÇESHTJET ADMINISTRATIVE TE PLANIFIKUARA PER TU SHQYRTUAR ME DATE 25 JANAR 2017 SIPAS LISTES SE MEPOSHTME DATE 04.01.2017 SHTYHEN PER TU SHQYRTUAR ME DATE

ME DATE 22.SHKURT 2017

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

XHEZAIR ZAGANJORI

EVELINA QIRJAKO

MEDI BICI

DATE 22 SHKURT 2017

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

SHKODËR

03446/14

RIZA KECI ( PADITËS) – KOMUNA VELIPOJË ( E PADITUR)

10.00

E QIRJAKO

2

LUSHNJE

03179/14

ANISA SULO ( PADITËS) –BASHKIA LUSHNJE ( E PADITUR)

10.05

3

TIRANË

00098/14

KUJTIM BRARI; LULJETA BRARI ( PADITËS) – KËSHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS; AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR; AVOKATURA E SHTETIT ( TË PADITUR)

10.10

4

TIRANË

000133/16

SHKELQIM BERISHA ( PADITËS) – MINISTRIA E MBROJTJES; DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE ( TË PADITUR)

10.15

5

TIRANË

001530/16

DIANA TORO (MAMANI) ( PADITËS) – MINISTRIA E DREJTËSSIË; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE ( TË PADITUR)

10.20

SHPALLUR ME DATE 04.01.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte