MBI SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR KONSTATIMIN E SHKELJES SË AFATIT TË ARSYESHËM, PËRSHPEJTIMIN E PROCEDURAVE DHE KËRKESË PADISË PËR SHPËRBLIMIN E DËMIT

06.11.2017

Në mbështetje të Urdhrit nr.284, datë 06.11.2017 të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, si dhe të gërmes “dh” të nenit 37 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe duke patur parasysh rregullimet e reja ligjore lidhur me shqyrtimin e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm ose për përshpejtimin e procedurave të gjykimit, sqarojmë se:

  1. Shqyrtimi i çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Lartë të vazhdojë të bëhet në bazë të radhës së gjykimit, në përputhje me datën e regjistrimit të saj në sekretarinë gjyqësore.
  2. Për kërkesat e paraqitura në Gjykatën e Lartë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së gjykimit si dhe për kërkesë paditë për shpërblimin e dëmit, sekretaria gjyqësore bën regjistrimin e tyre në regjistrat përkatës.
  3. Pas regjistrimit, kërkesa ose kërkesë padia do të hidhen në short sipas procedurave të parashikuara me ligj.
  4. Trupi gjykues planifikon dhe kryen shqyrtimin e kërkesës ose kërkesë padisë duke respektuar afatet e përcaktuara.
Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte