LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

TRUPI GJYKUES

XHEZAIR ZAGANJORI

ARDIAN DVORANI

ADMIR THANZA

DATE 17 PRILL 2018

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1

TIRANE

04415/14

MANOLA KELMENDI -. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE

09.00

XH. ZAGANJORI

2

KORCE

00981/14

SHOQERIA "GEDI" SH.P.K-BASHKIA POGRADEC

09.05

‘’

3

KORCE

00310/14

DRRSH KORCE, SOTIRAQ TASELLARI - PERMBARUESI PRIVAT ANDREA KATUNDI

09.10

‘’

4

ELBASAN

03591/14

HYSEN PASMAQI - ZYRA QENDRORE E REPUBLIKES SE PALUAJTSHME TIRANE-ALUSH SARACI

09.15

‘’

5

MAT

00680/14

SHOQERIA "CUPI" SH.P.K - BASHKIA BURREL

09.20

‘’

6

SHKODER

00644/14

DRSSH SHKODER - ZYRA E PERMBARIMIT GJYQESOR SHKODER-ALI PASHAJ

09.25

‘’

7

TIRANE

00975/15

ENVER ZELA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZQRPP TIRANE

09.30

‘’

8

KAVAJE

00666/15

FATBARDHA ETEMI - KOMUNA LUZ I VOGEL KAVAJE, ZVRPP KAVAJE

09.35

‘’

9

DURRES

01731/15

RRAPUSH DEKAVELLI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME TIRANE , ZVRPP KAVAJE

09.40

‘’

10

VLORE

02362/15

VELIDE CEKODHIMA -. ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

09.45

‘’

SHPALLUR ME DATE 26.03.2018

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte