Kërkim për Vendime

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 12270 ceshtje  Faqe  prej 1227 terma ne faqe  
Nr.Akti: 11243-00899-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYNYR ZYBERLI dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-222  Dt.Vendimi: 23.04.2019
Paditës: AGIM ZYBERLI ; MYNYR ZYBERLI ; VAIT ZYBERLI ; YLLI ZYBERLI
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AFROVITI MAMO ; GARUFALA VELIU ; ELENI KRISTODHULLOS ; ANDONIA YBERLI ; MARIANTHI DURO ; PANAJOT ZYBERLI ; LLAMBI ZYBERLI ; ILIA ZYBERLI ; JORGO ZYBERLI ; DHIMITRULA ZYBERLI ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.regjistrimi: 11.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00834-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Fier)
ANILA HAXHIU dhe T
Nr.Vendimi: 00-2019-225  Dt.Vendimi: 23.04.2019
Paditës: ANILA HAXHIU ; ARMID HAXHIU ; ARLIND HAXHIU
I Paditur: ADELINA ZARKA ; ANDI POGACE
Dt.regjistrimi: 08.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00827-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
HYNOR KALAMISHI
Nr.Vendimi: 00-2019-223  Dt.Vendimi: 23.04.2019
Kërkues: HYNOR KALAMISHI
Palë e Tretë: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.regjistrimi: 03.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00826-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
FRAKLIN XHELAJ dhe T
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: FRAKLIN XHELAJ ; IRENA XHELAJ
I Paditur: MISERDHI TAHIRAJ ; ZYRA PERMBARIMORE "BLEK-K" SH.P.K, GJIROKASTER
Dt.regjistrimi: 03.04.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90200-00759-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Përmet)
SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
Nr.Vendimi: 00-2019-182  Dt.Vendimi: 08.04.2019
Kërkues: SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
Dt.regjistrimi: 27.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-00760-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ALBAN HAZIZI Kund
Nr.Vendimi: 00-2019-181  Dt.Vendimi: 10.04.2019
Paditës: ALBAN HAZIZI
I Paditur: SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR TIRANE
Palë e Tretë: DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR VLORE
Dt.regjistrimi: 27.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00588-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA SHKODER
I Paditur: PETRIT NDREKA
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00590-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA SHKODER
I Paditur: GROSHE MRINA
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 31003-00598-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
Nr.Vendimi:   Dt.Vendimi: 
Paditës: BASHKIA SHKODER
I Paditur: BEQIR RAMAJ
Palë e Tretë: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA SHTETIT SHKODER
Dt.regjistrimi: 20.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 90300-00702-00-2019  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Nr.Vendimi: 00-2019-155  Dt.Vendimi: 28.03.2019
Kërkues: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.regjistrimi: 19.03.2019Shkarko vendimin ]  [ Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 12270 ceshtje  Faqe  prej 1227 terma ne faqe  

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte