INFORMACIONI I KËRKESAVE ME OBJEKT:

PEZULLIM EKZEKUTIM VENDIMI TË GJYKATËS SË APELIT

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

KLODIAN KURUSHI

ARTUR KALAJA

 

DATË 2 DHJETOR 2021

NR

RRETHI

NR. AKTI

PALËT NDËRGJYQËSE

OBJEKTI

RELATOR

PËRFUNDIMI

1

VLORË

63

BASHKIA FIER – LIRI DEMISHAJ, KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, AVOKATURA E SHTETIT

Kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi nr. 916, dt. 04.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

S.SADUSHI

Mospranimin e kërkesës për pezullim ekzekutim vendimi nr. 916, dt. 04.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte