Çështjet e planifikuara sipas listës datë 09 shtator 2021, do të shtyhen për në një datë tjetër me shpallje, për arsye se gjyqtar Sokol Binaj është pasqyruar gabimisht relator në listën e mëposhtme, pasi është anëtar i caktuar në bazë të procesverbalit datë 19.07.2021, dhe gjyqtar Sokol Sadushi është relator i çështjeve të mëposhtme.

LISTA E KËRKESAVE ME OBJEKT:

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E LARTË

TRUPI GJYKUES:

S.SADUSHI

ERVIN PUPE

SOKOL BINAJ

DATË 09 SHTATOR 2021

NR.

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATOR

1

5/8/1

BARDHYL IBRA

10:15

S.BINAJ

SHPALLUR MË DATË 30.07.2021

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte