REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 17 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00976/17

FAIK PASHOLLARI- MINISTRIA E SHENDETESISE TIRANE

(NDREQJE GABIMI)

XH. ZAGANJORI

Pranimin e kërkesës

Korrigjimin e gabimit material ne vendimin nr. 00-2016-263 date 04.02.2015 te Kolegjit Administrativ te Gjykatës se Larte, ne lidhje me datën e vendimit, nga e pasakta 04.02.2015 ne te saktën 04.02.2016

2

LEZHE

04112/14

SHOQERIA "AJAZI/L" SH.P.K -DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE LEZHE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria "AJAZI/L" sh.p.k kundër vendimit nr.1355 datë21.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01081/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA PERMBARIMORE PRIVATE '"ARJAN PALLA" -XHELAL SINAKOLLI

Prishjen e vendimit nr.500 date 20.02.2014 te Gjykatës se Apelit Tirane Gjykatës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

4

LEZHE

04127/14

MEKO LULAJ - PREFEKTURA E QARKUT LEZHE dhe KESHILLI I KOMUNES SHENKOLL

‘’

Prishjen e vendimit nr.1446 date 06.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykatë por me tjetër trup gjykues.

5

DIBER

04280/14

SADIK ALLUSHI - KOMISARIATI I POLICISE BULQIZE, DREJTORIA E POLICISE QARKU DIBER

‘’

Prishjen e vendimit nr.2837 date 07.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

03479/14

ANTONIN GJOKLAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1890 date 20.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit për pjesën qe ka ndryshuar vendimin nr.199 date 24.01.2014 te Gjykatës Administrative te Shkalle se Pare Tirane

Lënien ne fuqi te vendimit nr.1890 date 20.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit për pjesën tjetër te tij

7

TIRANE

04296/14

QEMAL ZAJMI - DREJTORIA E HETIMIT TATIMOR

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

8

TIRANE

04307/14

SHOQERIA "ZOTAJ" SH.P.K - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR, - SHOQERIA PERMBARIMORE "JUS" SH.P.K

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

9

VLORE

03574/14

STEFO KOKEDHIMA - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE, ZQRPP TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2052 date 23.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe te vendimit nr. 219 date 26.01.2012 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Vlore dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Vlore .

10

TIRANE

04412/14

VLADIMIR DERVISHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2158 date 03.06.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

04715/14

SHOQERIA "GAME 2010" SH.A - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PARANDALIMIT TE PASTRIMIT TE PARAVE

‘’

Pushimin e gjykimi te çështjes ne Gjykate te Larte .

12

TIRANE

03783/14

ALEKSANDER DOCI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, TIRANE, ZQRPP TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Aleksander Doci kundër vendimit nr.1910 datë 02.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane.

13

BERAT

04051/14

KOMUNA KOZARE, QARKU BERAT - SHOQERIA "CEZ SHPERNDARJE" SH.A

‘’

Shpalljen e moskompetences për çeshtjen Nr. Rregj them. 11243-04051-00-2014 date 07.11.2014 rregjsitrimi dhe kalimin e saj për shqyrtim Kolegjit Civil te Gjykatës se Larte .

14

TIRANE

04290/14

SHOQERIA "KAMZA DEVELOPMENT" SH.P.K - MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT, KESHILLI I QARKUT TIRANE - BASHKIA TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

15

TIRANE

00501/14

DEGA E DOGANES POGRADEC - SHOQERIA “INTERALBANIA” SH.A - AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte