REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 18.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 17 TETOR 2017

JURIDIKSION - KOMPETENCA

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02864/17

LIRIJE REXHA, XHEVAIRE KAU, ISMETE MUSTAFA, SULEJMAN VRIONI, ZIJA VRIONI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE

A. DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

2

TIRANE

02743/17

ENDRIT SHTISHTI, MIRUSHE DISHA, GANI DISHA, PETRIT BRAHJA, BUJAR DISHA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore

3

TIRANE

02058/17

ILMI JAUPI - BASHKIA VLORE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykatë.

4

FIER

02587/17

SHOQERIA “ BOSHNJAKU B” SH.P.K - UJESJELLES KANALIZIME SH.A FIER, BASHKIA FIER

Lënien në fuqi të vendimit nr. 518. datë 24.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

5

TIRANE

02425/17

FLAMUR ROGU - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për vazhdimin e gjykimit si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

6

DURRES

02339/17

NDERIM ÇOPA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykatë për rishqyrtim po në atë gjykatë, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore.

7

TIRANE

02705/17

ARTAN HAJDARI, PEURANT HAJDARI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE - EMIL PULLA, APOSTOL NOTI, ALEKO PAPA, LAEDIA HAJDARI

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë.

8

KORÇE

02794/17

MYSLYM ÇOLLAKU - DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE MJEDISIT DHE PYJEVE KORCE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Korçë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte