REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 09.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

DUKE QENE SE GJYQTAR ANDI ÇELIKU ME DATË 06.10.2017 KA BËRË DORËZIMIN E DETYRËS SI ANËTAR I GJYKATËS SË LARTË, PËR SHKAK TË MBARIMIT TË MANDATIT, ÇESHTJET GJYQESORE SIPAS LISTES SE MËPOSHTME TE PLANIFIKUARA PËR TU SHQYRTUAR ME DATE 10.10.2017 ME RELATOR GJYQTAR ANDI ÇELIKU, SHTYHEN PËR NE NJE DATE TJETER ME SHPALLJE

LISTA E ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR GJYKIM

( NË SEANCË GJYQËSORE ME PRANI TË PALËVE )

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 10 TETOR 2017

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

ORA

RELATORI

3

TIRANË

00393/13

SHOQËRIA “ BAST 2000” SH.A -DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT

09.20

A.ÇELIKU

4

VLORË

00503/13

VIRJON RAMAJ - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË

09.30

5

TIRANË

00554/13

MIT’HAT HAVARI - MINISTRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË, AVOKATURA E SHTETIT

09.40

SHPALLUR MË DATË 25.09.2017

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte