KOMPETENCA

DATË 31 JANAR 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00144/19

BILAL JOLLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 10 - 2018 - 1080/396, datë 28.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

2

DURRËS

00143/19

FLAMUR JAKUPI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

Prishjen e vendimit nr. 10 - 2018 - 1081/397, datë 28.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

3

DURRËS

00142/19

RAJMONDA MERXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 469/10-2018-1259, datë 19.06.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

4

TIRANË

00200/19

DAVID MARKAJ - ZYRA PEMARIMOE TIRANE, LAURETA KUSI

Prishjen e vendimit nr. 9731, datë 23.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

5

TIRANË

00055/19

MIRELA META, TATJANA COADARI, NADIRE ZGURA, LEFTERI HAXHIAJ, ARJANA DHIMITRI

Lënien ne fuqi te vendimit te Gjykatës se Apelit Tirane.

6

DURRËS

00075/19

SHPETIME KAZIU - LIRIM BAJAZITI, AGIM BAJAZITI, DASHNOR BAJAZITI ETJ

Prishjen e vendimit nr. 21286 - 00515-41-2018 ( 776), datë 16.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

7

DURRËS

02912/18

NATASHA ÇIFLIKU, VASILIKA BASHA, VITA TOPALLI ETJ - GJERGJ ÇIFLIKU ETJ

Prishjen e vendimit nr. 10-2016-2715 (1127), datë 12.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

8

TIRANË

02873/18

MANJOLA DURO - DREJTORIA E SHERBIMEVE TE BRENDSHME PRANE SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR

Prishjen e vendimit nr. 6591, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

9

DURRËS

02900/18

ISLAM KERTUSHA - KOMUNA ISHEM, KESHILLI I QARKUT DURRES

Lënien ne fuqi te vendimit nr. 2391, ( 86-2018-2716), datë 13.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

TIRANE

02922/18

ARSINO DIMO - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1436, datë 06.11.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja tokësore.

11

DURRËS

02986/18

ZENEPE SULA, FIQIRETE SHIMA - SKËNDER KOLECI ETJ

Prishjen e vendimit nr. 11-2017-4772) 1491, datë 02.10.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

12

DURRËS

02984/18

MUHAMET DOKA - BASHKIA KAVAJË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE

Prishjen e vendimit nr. 21269-00506-41-2018 (768) akti, datë 10.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

13

TIRANE

00041/19

XHEMAL SHKENZA, GJERGJI BRAKSI, KUJTIM OSMENAJ ETJ - MINISTRIA E MBROTJES, KOMANDA E FORCES AJRORE RINAS ETJ

Prishjen e vendimit nr. 5730, datë 11.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

14

SHKODËR

00000/19

KEI ÇUKO - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE LEZHË ETJ

Lënien ne fuqi te vendimit nr. 487, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

15

TIRANE

02964/18

ERMIR KROQI - PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Prishjen e vendimit nr. 875 akti, datë 06.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ( dhoma penale) dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit po asaj gjykate, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

16

GJIROKASTËR

02911/18

DREJTORIA E RAJONIT RRUGOR GJIROKASTËR - SHOQËRIA JODY KOMPANI SH.P.K

Prishjen e vendimit nr. 20- 2018-193/10, datë 22.02.2017 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore, tokësore dhe funksionale.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte