Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 31 Maj 2017

31.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 31 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02372/13

ANDREA KOLA - MINISTRIA E BRENSHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 766, datë 27.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2

TIRANE

00024/14

SHOQERIA “ B.B.D” SH.P.K - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

3

DURRES

00685/14

SHOQERIA “ DAWA INTERNACIONAL TRADE” SH.P.K - DREJTORIA E DOGANES DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

4

TIRANE

00642/15

BESNIK MUSTAFAJ - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE - SUZANA SHOTA, ERJON SEJDIAJ

Seanca gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 07.06.2017.

5

TIRANE

01222/15

SAFET SULO - MINISTRIA PER ZHVILLIMIN EKONOMIK, TREGETISE DHE SIPERMARRJES, KRYEMINISTRIA E R.SH, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE.

Prishjen e vendimit nr. 4046, datë 04.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1459, datë 07.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6

TIRANE

02361/16

ELVIS ÇEFA - KUVENDI I SHQIPERISE - KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 2648, datë 13.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, përsa i përket Shfuqizimit të vendimit nr. 79, datë 23.10.2014 të Kuvendit të R.SH “ Për shkarkimin e anëtarit të K.L.D -së të zgjedhur nga kuvendi z. Elvis Çefa”.

Prishjen e vendimit nr. 2648, datë 13.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë për pjesët e tjera, duke lënë në fuqi vendimin nr. 4288 datë 28.07.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë përsa i përket Detyrimit të K.L.D-së që në cilësinë e punëdhënësit të paguajë paditësin Elvis Çefa me pagën që do të merrte në funksionin e zëvendës kryetarit të K.L.D-së nga data e shkarkimit 23.10.2013 deri në mbarimin e mandatit në datë 12.04.2017.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte