Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 29 Mars 2017

30.03.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 29 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00042/15

EDMOND SHAHOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.2744date 04.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

2

TIRANE

00718/15

ZAHO HILA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kundër vendimit nr.4181 datë 13.11.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

3

TIRANE

00392/15

MARK MARKU -. DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4038 date 04.11.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

4

KORÇE

00246/15

SETMIR KAFAZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORCE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3558 date 29.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

5

TIRANE

00117/15

LILI GJEÇI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE-ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3576 date 30.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

6

TIRANE

00079/15

JOVAN NOVAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3330 date 10.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

7

TIRANE

00674/15

FLAMUR SELIMI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4491 date 15.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

8

SHKODER

00239/15

BASHKIM KULLOLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

GJIROKASTER

00378/15

SUEZ MAZE - INSTITUCIONI EKZEKUTIMIT VENDIMEVE PENALE SARANDE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

10

DURRES

00041/15

VASIP SHEHI - DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE

‘’

Pushimin e gjykimi te çështjes ne Gjykatën e Larte.

11

TIRANE

00430/15

AGRON MANCE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Agron Mance kundër vendimit nr.3673 datë 07.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

12

TIRANE

00514/15

SHOQERIA "SOFRALB" SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETROR TE PUNES TIRANE - KOMISIONI QENDROR I APELIMIT TE GJOBAVE

‘’

Pushimin e gjykimi te çështjes ne Gjykatën e Larte.

13

TIRANE

00088/15

IBRAHIM KOXHA-. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3380 date 12.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

14

TIRANE

00482/15

JORGJI BENDO - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3380 date 12.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

15

TIRANE

1657/15

PETRIT ALIAJ -(PETRIT ALIAJ -DRSSH ,ISSH )

XH ZAGANJORI

Rrëzimin e kërkese per rishikim te pales kërkuese Petrit Aliaj per rishikimin e vendimit nr. 584 date 05.03.2015 te Gjykatës se Larte

16

TIRANE

00345/15

AGRON RODI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.3721 date 09.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

17

TIRANE

00331/15

ASQERI XHELILAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE-ISSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kundër vendimit nr.3562 datë 29.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

18

TIRANE

00704/15

BASHKIM MERKAJ - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3968 date 29.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

19

TIRANE

00677/15

YLLI CENA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4028 date 03.11.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

20

TIRANE

00394/15

LULZIM SHABA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Heqje dore nga shqyrtimi i Çeshtjes per shkak se relatori ka pengese ligjore

21

TIRANE

00650/15

LEONIDHA BICI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE , ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4398 date 05.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

22

TIRANE

00430/15

AGRON MANCE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Agron Mance kundër vendimit nr.3673 datë 07.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

23

TIRANE

00636/15

SABAH SUBASHI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE , DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3488 date 22.09.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

24

DIBER

00321/15

MUSTAFA TOCI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4215 date 18.11.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

25

TIRANE

00347/15

JAKUP BALLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2746 date 02.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

26

TIRANE

00536/15

OLSI AGOLLI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.4218 datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

27

SHKODER

01000/15

FAHRIJE VUCAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Shkoder kundër vendimit nr.3111 datë 16.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

28

SHKODER

01264/15

DIELLE SHKEMBI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit nr.3838 date 17.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

29

TIRANE

02437/15

SHOQERIA ''CURRI'' SH.P.K - KOMUNA FARKE

‘’

Prishjen e vendimit nr.646 date 20.03.2015 te Gjykatës se Apelit dhe te vendimi nr.7118 date 20.06.2015 te Gjykatës se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

30

DURRES

00567/15

DONIKA STASA - ZYRA QENDRORE E REGJSITRIMIT TE PP TIRANE dhe ZVRPP DURRES - SHTEPIA E PUSHIMIT TE MINISTRISE SE BRENDSHME , MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4378 date 04.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

31

TIRANË

03641/14

IBRAHIM CINIJE ( PADITËS) –DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË ( E PADITUR)

E.QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 3186, datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

32

TIRANË

00962/14

SHOQËRIA “TI EME TI” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE’ DEGA E DOGANËS TIRANË, ( TË PADITUR)

"

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

33

TIRANË

00130/14

SHOQËRIA “BANKERS PETROLEUM ALBANIA” SH.P.K ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJËSIA E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE ( TË PADITUR) ME PJESMARRJEN E AVOKATURËS SË SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 2391, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

34

LEZHË

02033/14

DEGA E DOGANËS LEZHË ( PADITËS) –ZYRA E PËRMBARIMIT PRIVAT, DEGA SHKODËR (E PADITUR) – VEIZ MUÇAJ ( PERSON I TRETË)

"

Prishjen e vendimit me nr. 841, datë 27.03.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

35

KORÇË

01290/14

FERUZE AZIZI ( PADITËS) –ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KORCË ( E PADITUR) – SVETA MULLIXHI ( PERSON I TRETË)

Prishjen e vendimit me nr. 569, datë 18.12.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

36

SHKODËR

00724/14

RITON MARUBI ( PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHKODËR ( E PADITUR) – TEREZINA MHILLI (MARUBI) ( PERSON I TRETË)

Prishjen e vendimit me nr. 675, datë 25.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

37

SHKODËR

00679/14

DOROTEA LAKO (SERREQI); FILIP SERREQI ( PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHKODËR; ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË ( TË PADITUR); SHOQËRIA “L.D KONSTRUKSION” SH.P.K ( PERSON I TRETË)

"

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

38

VLORË

00927/14

SHOQËRIA “BANKERS PETROLEUM ALBANIA” SH.P.K ( PADITËS) – DEGA E DOGANËS VLORË; DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit me nr. 742, datë 20.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

39

VLORË

00944/14

ANILA MUKA ( PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË ( TË PADITUR)

"

Prishjen e vendimit me nr. 694, datë 07.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

40

TIRANË

04310/14

MYFIT DEMA ( PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT ( E PADITUR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

41

DURRËS

04249/14

BUJAR HOXHA ( PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT; DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT DURRËS ( TË PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 1122, datë 31.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte