Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 25 Janar 2017

26.01.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 25 JANAR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00104/14

DRSSH TIRANE-ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, ENVER HAJDARI

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, kundër vendimit nr.2352 datë 05.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane

2

TIRANE

00054/14

SHOQERIA AUTO- CITY SHA-KESHILLI I MINISTRAVE,AUTORITETI RRRUGOR PRANE MINISTRISE SE TRANSPORTIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "Auto-City" Sh.A kundër vendimit nr.2321 datë 01.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane .

3

TIRANE

02301/15

LAME RUÇAJ-DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1471 date 22.06.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

00638/15

AL-PROJEKT GROUP SHPK-BASHKIA TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3196 date 24.09.2014 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe dergimin e çështjes per rishqyrtim ne Gjykatës Administrative te Apelit

5

FIER

00316/15

SHOQERIA TREGTARE DULEVIÇ SHPK, SHOQERIA TREGTARE BEQIRI SHPK KOMUNA DERMENAS, QARKU FIER -MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Komuna Dermenas, Qarku Fier kundër vendimit nr.3648 datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

6

TIRANE

02184/13

( Padites i kunderpaditur) MARK LLESHI-( I paditur kunderpadites) DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGIOR TIRANE DHE DREJTORIA E PERGJITHSHM E PERMBARIMIT ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE-( person i trete ne kunderpadi)KONTROLLI I LARTE I SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane kundër vendimit nr.610 datë 12.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane .

7

Gj Kushtetuese

00166/16

NEZIR BATA- FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA; UNIVERSITETI I TIRANËS

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 22.02.2017 ora ne varësi te listës

8

Gj Kushtetuese

00450/16

NESHAT SULA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

9

DURRES

02273/13

HALIT SUBASHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVE, BASHKIA DURRES , MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE MINISTRIA E TRANSPORTEVE TIRANE

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 22.02.2017 ora ne varësi te listës

10

VLORE

00251/14

SEZAI BORAKAJ - KESHILLI I QARKUT VLORE, SEKSIONI I ADMINISTRIMIT DHE I MBROJTJES SE TOKES, ZVRPP VLORE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 737/60-2013-1175 date 20.11.2013 te Gjykatës se Apelit Vlore dhe kthimin e çështjes per rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit

11

TIRANE

01373/14

SHOQERIA “TAWAN” SHPK-DREJTORIA E POLICIES BASHKIAKE, INU PRANE BASHKISE , AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

12

POGRADEC

00237/14

SHOQERIA INFINIT –BASHKIA POGRADEC

Prishjen e vendimit nr. 546 date 04.12.2013 te Gjykatës se Apelit Korçe dhe kthimin e çështjes per rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit

13

SARANDE

00176/14

ANILA KICO -. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP SARANDE

Ndryshimin e vendimit nr.1074 date 14.09.2012 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Sarande dhe te vendimit nr. 421 date 24.07.2013 te gjykatës se Apelit Gjirokastër dhe rrëzimin e kërkesë padisë.

14

KURBIN

00217/15

JAK TROKTHI - FIRMA "NOKA" SH.P.K, BASHKIA LAC

M BICI

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte .

15

SHKODER

00219/15

SHOQERIA "VELIPOJA -EKSPRES" SH.P.K -. BASHKIA SHKODER

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

16

TIRANE

00049/15

PAL LEKNDREAJ - KOMISARIATI I POLICISE TE DREJTORISE SE POLICISE SE QARKUT SHKODER

‘’

relatori i çështjes pengese ligjore, çeshtja do hidhet ne short

17

TIRANE

02220/15

GJERGJ NIKA - DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR SHKODER, SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësi Gjergj Nika, kundër vendimit nr. 1058, datë 19.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

03484/14

ALMIDA KALAJA - AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

‘’

relatori i çështjes pengese ligjore, çeshtja do hidhet ne short

19

TIRANE

01444/15

SAMIDIJE TEMA - GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE dhe MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala e paditur Ministria e Punëve të Brendshme dhe personi i tretë Garda e Republikës, kundër vendimit nr. 1223, datë 07.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

01425/15

MYFIT MUCA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 4468, datë 11.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

01421/15

SEMA MUCALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.9837 date 17.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

22

GJIROKASTER

01388/15

ENGJELLUSH SERJANI - DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE GJIROKASTER, MINISTRIA E KULTURES

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga palët e paditura Ministria e Kulturës dhe Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër, kundër vendimit nr. 795, datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

GJIROKASTER

01389/15

SPARTAK DRRASA -. DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETAR GJIROKASTER, MINISTRIA E KULTURES

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga palët e paditura Ministria e Kulturës dhe Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër, kundër vendimit nr. 756, datë 15.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANE

01410/15

ARBEN CUTRA -QENDRA E SHERBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra e Shërbimit dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit, kundër vendimit nr. 170, datë 05.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

25

TIRANE

01420/15

ALSMA RAMA -. AUTORITETI SHENDETSOR RAJONAL TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, kundër vendimit nr. 400, datë 03.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

26

TIRANE

00157/15

UJSJELLES KANALIZIME TIRANE, SH.A, - BASHKIA KAMEZ, DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE TE BASHKISE KAMEZ

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Kamëz, kundër vendimit nr. 3468, datë 18.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

TIRANE

00016/15

SHOQERIA "MEHMETI" SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

‘’

Pushimin e çështjes ne Gjykatën e Larte.

28

DURRES

0035/15

SHOQERIA "A&A INTERNATIONAL LOGISTIC" SH.P.K - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

29

TIRANE

01227 /15

ILIR CICI - INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TE MINISTRISE SE MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Studimeve dhe Projektimeve të Mbrojtjes pranë Ministrisë së Mbrojtjes, kundër vendimit nr. 578, datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

30

VLORE

01307/ 15

SPIRO DAULLJA - DREJETORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë, kundër vendimit nr. 435, datë 05.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

31

TIRANE

01363/15

ANDON FRROKAJ Kundër. NJESIA E FINANCIMIT TE PROJEKTEVE TE FINANCUARA NGA BANKA ISLAMIKE PER PROJEKTIN PER SHERBIM ME UJE, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës Tiranë, kundër vendimit nr. 493, datë 12.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

32

TIRANE

01358/15

MERI DISHNICA - AGJENCIA KOMBETARE E TURIZMIT

‘’

Lenien ne fuqi te vendimit nr. 4407 date 05.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit me ndryshimin : Dëmshpërblimet do te paguhet me pagën bruto te paditëses .

33

KORÇË

04233/14

ALFRED LULO ( PADITËS) – DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC (E PADITUR)

E.QIRJAKO ‘’

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

34

DURRËS

04336/14

LUIGJ LLESHAJ ( PADITËS) DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT; DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT DURRËS ( TË PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

35

LUSHNJE

04514/14

SHPËTIM ISMAILI ( PADITËS) – BASHKIA LUSHNJE ( E PADITUR)

"

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

36

DURRËS

04337/14

DRITA HIMA ( PADITËS) –BORDI I KULLIMIT DURRËS-KRUJË ( E PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

37

TIRANË

04128/14

SAIMIR TËRSHALLA (PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË ( TË PADITUR)

12.00

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

"

38

TIRANË

04132/14

HEKURAN BRAHO ( PADITËS) – MINISTRI I MBROJTJES ( E PADITUR)

12.05

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje “

39

GJIROKASTËR

04122/14

HAVA KARAVIDHA ( PADITËS) – QENDRA SHËNDETËSORE LIBOHOVË, GJIROKASTËR ( E PADITUR)

12.10

“Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

40

GJIROKASTËR

04126/14

ERJOLA KËRÇANAJ ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE GJIROKASTËR ( E PADITUR)

12.15

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

"

41

GJIROKASTËR

04125/14

RITA ALIKAJ ( PADITËS) –GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR ( E PADITUR)

12.20

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje “

42

GJIROKASTËR

04121/14

SHEMSHO LAMAJ ( PADITËS) – MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJRAVE; DREJTORIA RAJONALE E BUJQËSISË ( TË PADITUR)

12.25

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

"

43

SHKODËR

04111/14

BERHAN DULI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR ( E PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

44

DURRËS

04264/14

ELONA SHERRI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS ( E PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

45

DURRËS

04262/14

BESMIR PAPAJ ( PADITËS) – MINISTRIA E DREJTËSISË; DREJTORIA E SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË BURGJEVE ( TË PADITUR)

"

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

46

TIRANË

04115/14

ZABIT CENI ( PADITËS) – AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT; BASHKIA TIRANË ( TË PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

47

SHKODËR

03446/14

RIZA KECI ( PADITËS) – KOMUNA VELIPOJË ( E PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

48

LUSHNJE

03179/14

ANISA SULO ( PADITËS) –BASHKIA LUSHNJE ( E PADITUR)

"

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

49

TIRANË

00098/14

KUJTIM BRARI; LULJETA BRARI ( PADITËS) – KËSHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS; AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR; AVOKATURA E SHTETIT ( TË PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

50

TIRANË

001986/15

ARJANA MATUSHI ( PADITËS) – MINISTRIA E MJEDISIT ( E PADITUR)

"

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

51

TIRANË

000133/16

SHKELQIM BERISHA ( PADITËS) – MINISTRIA E MBROJTJES; DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE ( TË PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

52

TIRANË

001530/16

DIANA TORO (MAMANI) ( PADITËS) – MINISTRIA E DREJTËSSIË; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE ( TË PADITUR)

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

53

KORÇE

03407/13

DRSSH KORÇE-( FLUTURAK HORANLLI-DRSSH KORÇE)

XH ZAGANJORI

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 22.02.2017 ora ne varësi te listës

54

TIRANE

00484/13

BASHKIM SELAMI-( BASHKIM SELAMI -MINISTRIA E MBROJTJES)

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 22.02.2017 ora ne varësi te listës

55

GJ KUSHTETUESE

00147/16

ASTRIT AVDULAJ-DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me date 22.02.2017 ora ne varësi te listës

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte