Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 24 Maj 2017

26.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 24 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00067/17

LEONART MACINGO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE,ISSH TIRANE

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 2957 datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

2

TIRANE

00179/17

XHAFERR BANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2814 datë 22.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

3

GJIROKASTER

00218/17

FLORIKA BISTRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

‘’

Seanca(dhome këshillimi) shtyhet për nje date te mevonshme

4

TIRANE

00231/17

SHERIF BYLYKU -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2971 datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

00424/17

ROBERT LLAKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2433 datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

6

SHKODER

00478/17

SKENDER HOXHA -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Shkodër kundër vendimit nr.2774 datë 22.09.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

7

TIRANE

00726/17

LEFTER NIKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4085 datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

8

TIRANE

00100/16

MYRTEZA HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2336 datë 04.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

9

TIRANE

00134/16

MYFIT AZISLLARI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2411 datë 13.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

TIRANE

00188/16

FATMIR SALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2384 datë 12.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

10

TIRANE

00371/16

NIKOLLAQ PRIFTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2720, datë 16.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

00385/16

ANESTI NACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 8 datë 15.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

12

VLORE

00463/16

KASTRIOT DERVISHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 258 datë 12.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

13

TIRANE

00486/16

BUJAR RAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1405 datë 15.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

14

TIRANE

00499/16

VANGJEL QIRICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 138 datë 03.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

00569/16

HASAN SALA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 525 datë 15.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

16

TIRANE

00571/16

ASTRIT SEITI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.2531 datë 27.11.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

17

DURRES

00754/16

PETRIT GJERGJI - DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Durrës kundër vendimit nr.2194 datë 13.07.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

18

TIRANE

00891/16

QAZIM GJATA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 684 datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

19

TIRANE

00997/16

BARDHOSH HITOALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 832 datë 22.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

01005/16

PANAJOT QAFOKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 959 datë 28.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

21

TIRANE

01028/16

BETIM AGASTRA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2187, datë 21.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

22

TIRANE

01295/16

KAMBER XHEBEXHIA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1570, datë 07.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

23

TIRANE

01412/16

DOLORA DACI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1728, datë 17.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

24

VLORE

01441/16

ESAT MUSTAFARAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2361, datë 05.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

25

TIRANE

01509/16

SHEFIT TUSHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1934, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

26

TIRANE

01510/16

SOFIKA MEMUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2194, datë 13.07..2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

27

TIRANE

01524/16

SELAMI FETA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1134, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

28

TIRANE

01662/16

FETI SINANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 44, datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

29

TIRANE

01722/16

PETRIT BRAHOLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Petrit Bahollari kundër vendimit nr.1933 datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane.

Pushimin e gjykimit ne Gjykatën e Lartë për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur DRSSH Tiranë, ndaj vendimit nr. 1933 datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane.

30

TIRANE

01789/16

SKENDER LAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2056, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

31

TIRANE

01802/16

LEKO GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2069, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

32

TIRANE

01923/16

MAZLLEM YLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1022. datë 06.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

33

TIRANE

01932/16

NIJAZI META - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2071, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

34

TIRANE

01977/16

LULIETA KARAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1836, datë 23.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

35

TIRANE

01989/16

MITI KINA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2079, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

36

TIRANE

02011/16

BUJAR KAZAZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2082, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

37

TIRANE

02033/16

HYSNI MULLALLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.1811 datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane.

38

TIRANE

02049/16

XHOVALIN NDOJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 318, datë 23.02.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

39

TIRANE

02079/16

AGIM XHABRAHIMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse kundër vendimit nr.1957 datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

40

TIRANE

02076/16

FLUTURAK GERMENJI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1208, datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

41

TIRANE

02099/16

MIHAL DILA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Seanca(dhome këshillimi) shtyhet për nje date te mevonshme

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte