Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 22 Shkurt 2017

24.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË DHOME KËSHILLIMI

DATË 22 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U vendos

1

TIRANE

00754/15

MEHMET BARDHOSHI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR, TIRANE

XH ZAGANJORI

Pushimin e gjykimit te çështjes administrative ne Gjykatën e Larte.

2

GJIROKASTER

00388/15

KOMUNA ALIKO - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE-KOMUNA KSAMIL

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Komuna Aliko, Tirane, kundër vendimit nr.3869 datë 22.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01004/15

SHOQERIA "ALBANIA DUTY FREE DISTRIBUTION" SH.P.K -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E DOGANES RINAS- TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT RINAS TIRANE

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për me një date tjetër me shpallje.

4

ELBASAN

00587/15

INSTITUCIONI I ALUIZNIT QARKU ELBASAN -. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, kundër vendimit nr.4480 datë 12.12.2014 të Gjykatës Administrative të së Apelit

5

TIRANE

00113/15

BEHAR KULLI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë se Shtetit, kundër vendimit nr.3113 datë 16.07.2013 të Gjykatës Administrative të së Apelit.

6

TIRANË

04464/14

HASIME BALOSHI ( PADITËS) – INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

E QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane kundër vendimit nr.3419 datë 15.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

SHKODËR

04143/14

FATJONA HYSA ( PADITËS) – BASHKIA KOPLIK, QARKU SHKODËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Koplik, Qarku Shkodër kundër vendimit nr.1552 datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

8

LEZHË

04306/14

NIKOLL GJONI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE LEZHË ( E PADITUR)

‘’

Shtyrjen e seancës gjyqësore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje deri ne plotësimin e trupit gjykues pasi relatorja e çeshtjes ka pengese ligjor ene shqyrtimin e kësaj çeshtje

9

TIRANË

04118/14

XHABIR SHIRA ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërorë Tirane kundër vendimit nr.2996 datë 11.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

MAT

03395/14

MERSIM KICA ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DIBËR ( E PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 2581 datë 30.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

11

VLORË

00366/14

ARBEN XHAFERRI (PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË (E PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 783, datë 27.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

12

VLORË

00214/14

KUJTIM XHEPA (PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË (E PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 685, datë 31.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe të vendimit nr. 2276, datë 20.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

13

SARANDË

00598/14

NEBAHETE ZHLLIMA (PADITËS) – ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SARANDË (TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 578, datë 14.11.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

14

POGRADEC

00440/14

AFRIM DERVISHAJ (PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME POGRADEC (TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 487, datë 23.10.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe vendimit nr. 412-266, datë 22.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

15

GJYKATA KUSHTETUESE

02108/2016

MAJLINDA SALILLARI (PADITËSE) – AVOKATI I PËRGJITHSHËM I SHTETIT (I PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr.380 datë 13.05.2013 të Gjykatës Administrative të së Apelit Durres.

16

Gj Kushtetuese

00166/16

NEZIR BATA- FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA; UNIVERSITETI I TIRANËS

XH ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.1612 date 25.11.2009 te Gjykatës se Apelit Tirane dhe TE vendimit nr. 5326 date 09.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqësore Tirane dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

17

KORÇE

03407/13

DRSSH KORÇE-( FLUTURAK HORANLLI-DRSSH KORÇE)

XH ZAGANJORI

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane për rishikimin e vendimit nr. 2120 (1322) date 30.04.2009 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Korçe.

18

GJYKATA KUSHTETUESE

02407/2016

SHOQËRIA “KARL GEGA KONSTRUKSION” SH.P.K (PADITËS) – BASHKIA TIRANË (E PADITUR)

E. QIRJAKO

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

19

TIRANE

00484/13

BASHKIM SELAMI-( BASHKIM SELAMI -MINISTRIA E MBROJTJES)

XH ZAGANJORI

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga Bashkim Islami per rishikimet e vendimeve nr. 376 akti 30/10/2008 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane, si dhe vendimin nr. 187 dt 07.04.2009 te Gjykatës se Apelit Tirane, Vendimi nr. 2066 dt. 09.12.2011 i Gjykatës se Larte Tirane

20

DURRES

02273/13

HALIT SUBASHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVE, BASHKIA DURRES , MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE MINISTRIA E TRANSPORTEVE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

21

TIRANË

01195/13

BEKIM PASHAJ (PADITËS) – ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË (E PADITUR) – GASTOR AGALLIU (PERSON I TRETË)

E QIRJAKO

Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga Gastor Agalliu, kunder vendimi nr. 2320 dt. 08.10.2012 i Gjykatës se Apelit Tirane

22

SHKODËR

03446/14

RIZA KECI (PADITËS) – KOMUNA VELIPOJË (E PADITUR)

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit me nr. 551 datë 10.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 1292 (4357) te Gjykatës se Rrethit Gjyqësore Shkodër.

23

LUSHNJE

03179/14

ANISA SULO (PADITËS) –BASHKIA LUSHNJE (E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Lushnje, kundër vendimit nr.705 datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

TIRANË

00098/14

KUJTIM BRARI; LULJETA BRARI (PADITËS) – KËSHILLI I MINISTRAVE; MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS; AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR; AVOKATURA E SHTETIT (TË PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit me nr. 2332, datë 04.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

25

TIRANË

000133/16

SHKELQIM BERISHA (PADITËS) – MINISTRIA E MBROJTJES; DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE (TË PADITUR)

‘’’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

26

TIRANË

001530/16

DIANA TORO (MAMANI) (PADITËS) – MINISTRIA E DREJTËSSIË; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE (TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane kundër vendimit nr.1776 datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

27

TIRANE

04030/14

ZADE HAJDARMATAJ-DRSSH TIRANE-ISSH TIANE

M BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Zade Hadarmataj kundër vendimit nr.1929 datë 03.10.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane

28

TIRANE

00495/14

MYZAFER ZENELI ( sqarim interpretim vendim i Gj. Apelit Tirane)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Myzafer Zeneli kundër vendimit nr.6 datë 14.01.2014 të Gjykatës se Apelit Tirane.

29

DURRES

04049/14

BLERIM TUDA-MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT DURRES-PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 10-2014-67 (37) date 15.01.2014 te Gjykatës se Apelit Durres dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

30

POGRADEC

00282/14

FATJON KAMBERLLARI, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT POGRADEC-PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE POGRADEC

‘’

Prishjen e vendimit nr. 470 date 17.10.2013 te Gjykatës se Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit

31

TIRANE

03655/14

BESA SERJANI-BASHKIA TIRANE, QENDRA KOMUNITARE MULTIDISIPLINARE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Tirane kundër vendimit nr.2013 datë 21.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tirane.

32

DURRES

04024/14

SULEJMAN MEZINI—KOMUNA ISHEM

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Komuna Ishëm kundër vendimit nr.1471 datë 06.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tirane.

33

TIRANE

03027/13

DRSSH TIRANE-ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, ILIR DAKO

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kundër vendimit nr.688 datë 20.03.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane.

34

ELBASAN

02727/13

RRAPUSH LILA-DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK QARKU ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Shëndetit Publik Qarkut Elbasan kundër vendimit nr.10-2013-19 (15) datë 15.01.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane

35

TIRANE

03502/13

DRSSH TIRANE-SKENDER BULKU

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tirane kundër vendimit nr.1915 datë 02.10.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane

36

TIRANE

01814/15

TUFIJE KONESHA-DREJTORIA RAJONALE E FONDIT TE SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETSORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Fondit te Sigurimeve Detyrueshme Kujdesit Shëndetësor Tirane kundër vendimit nr.499 datë 12.03.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit .

37

TIRANE

01802/15

SONILA MALKO-MZHETS

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

38

TIRANE

01875/15

BAJRAM XHEPA-DREJTORIA E BUJQESISE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Bujqësisë Tirane, kundër vendimit nr. 4158 datë 12.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

39

TIRANE

01805/15

GAZMEND HAMITAJ-DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 825 date 22.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

40

DURRES

01862/15

ERIONA SULOVA (GJATA)-MINISTRIA E FINANCAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Erjona Sulova, kundër vendimit nr.1345 datë 09.06.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit .

41

TIRANE

01607/15

MARKO KONOMI-SHERBIMI KOMBETARE I PUNESIMIT (DREJTORIA E PERGJITHSHME ) MINISTRIA E MIRQENIES SOCIALE DHE RINISE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, kundër vendimit nr.512 datë 12.03.2015 të Gjykatës Administrative te Apelit .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte