Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 20 Shkurt 2017

20.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 20 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00736/15

ARDIAN MUSTAFA - BASHKIA TIRANE, KRYETARI I BASHKISE TIRANE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 4214 datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 20 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

2

TIRANE

00957/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, Paditës: ALEKSANDER KOCAQI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 01.03.2017 ora 10.00.

3

TIRANE

01929/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - AGRON JASHARI, Paditës: AGRON JASHARI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor nr. 1597 datë 10.10.2008 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

4

TIRANE

02121/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - PERPARIM ZHUPA, Paditës: PERPARIM ZHUPA - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor nr. 582 date 30.03.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5

TIRANE

03079/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - LUAN DURRO, Paditës: LUAN DURRO - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor nr. 1220 datë 22.06.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

6

TIRANE

03086/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - VASILLAQ PROGONATI, Paditës: VASILLAQ PROGONATI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 01.03.2017 ora 10.05.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 20 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

7

DURRES

00177/17

RAJMONDA BEU - GEZIM SEJKO ETJ

A.FULLANI

Prishjen e vendimit te Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

8

GJIROKASTER

00214/17

ALMA NESTURI - D.R.T.SARANDE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte