Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 20 Mars 2017

24.03.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 20 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

01995/14

AFRIM ZEQIRAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

2

POGRADEC

01118/14

ERMIR HAMZALLARI - KOMUNA TREBINJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Trebinjë Pogradec, kundër vendimit nr.529, datë 20.11.2013, të Gjykatës së Apelit Korçë.

3

SHKODËR

04221/14

ROZE GILAJ - DREJTORIAE SHËRBIMIT SPITALOR MALESI E MADHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Malësi e Madhe kundër vendimit nr.2446, dt.24.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

SHKODËR

03244/14

LIRIJE GJETJA - DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK, MALËSI E MADHE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shëndetit Publik, Malësi e Madhe, kundër vendimit nr.1497, datë 07.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

LEZHË

01735/14

GËZIM BILANI - DEGA E THESARIT LEZHË, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT- PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR LEZHË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Financave , kundër vendimit nr.749, datë16.12.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

6

FIER

03375/13

VOJSAVA LAMAJ - KOMUNA HEKAL QARKU FIER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Hekal, kundër vendimit nr.557, datë 24.09.2013, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

7

TIRANË

03928/14

XHEVIT BARDHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

8

VLORË

03738/14

PERSONI FIZIK “ SAIMIRA HOXHA” - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORË, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Personi Fizik “Saimira Hoxha”, kundër vendimit nr.1275, datë 08.04.2014, të Gjykata Administrative e Apelit.

9

DURRËS

02848/14

BEIXHE LLENGA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Beixhe Llenga, kundër vendimit nr.1039, datë 25.03.2014, të Gjykata Administrative e Apelit.

10

LUSHNJE

03178/14

ILMI SINANI - DREJTORIA RAJONALE E AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT FIER

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

11

DURRËS

01256/14

“ DELTA DONI” SH.P.K - DEGA E DOGANËS DURRËS

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse “Delta Doni” shpk, kundër vendimit nr.821, date 22.05.2012, të Gjykatës së Apelit Durrës.

12

TIRANË

03116/14

SHOQËRIA TREGTARE GEN -I TIRANA SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ TIRANË, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr.181, datë 12.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 71, datë 11.12.2013 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

13

TIRANË

00972/13

HARALLAMB ZERVA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANË

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 284, datë 07.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

14

TIRANË

02708/13

AGIM SELFOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1114, datë 07.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

15

TIRANË

01901/13

SERVET MYRTOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 311, datë 08.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

16

TIRANË

02765/13

MIÇO LLUPO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1149, datë 14.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

17

TIRANË

01547/13

HYSEN SALLAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 781, datë 28.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

18

TIRANË

02373/13

ALEKSANDER ZIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Aleksandër Ziu; kundër vendimit nr.2 datë 08.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

19

TIRANË

01673/13

MAJLINDA NOÇKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 320, datë 12.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

20

TIRANË

01147/13

FERIT KARAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - MINISTRIA E MBROJTJES

Prishjen e vendimit nr. 2941, datë 12.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

21

TIRANË

03136/13

FATBARDHA HOXHALLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1468, datë 20.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

22

TIRANË

00208/13

JONUZ LIMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1518, datë 14.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

23

TIRANË

00255/13

NEVRUS ISUFAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2306, datë 05.10.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

24

TIRANË

02748/13

LAME LENA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Lame Lena, kundër vendimit nr.1245, datë 24.05.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

25

TIRANË

01924/13

RIFAT GJYZELI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 829, datë 04.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

26

TIRANË

00854/13

SHEMSI META - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2, datë 08.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

27

TIRANË

02663/13

ESAT KOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 686, datë 20.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

28

KRUJË

01118/13

TRASHEGIMTARËT E ALI DACIT: QAZIM DACI, IMER DACI, ZENEPE DACI ( KURTI), SKËNDER DACI, SABRI DACI - QAMIL DIKA - ZYRA E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KRUJË, ZYRA E RREGJISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS, KOMUNA BUBQ KRUJË.

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

29

PUKË

02490/14

NAFIJE ÇOKU - DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR PUKË

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pukë kundër vendimit nr. 1871 datë 19.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

30

TIRANË

00629/14

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE - KLAUDIO LIGORI

Prishjen e vendimit nr. 2471, datë 13.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

31

TIRANË

01658/15

ILIR SONOMATI - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

Prishjen e vendimit nr. 1847, datë 15.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

32

TIRANË

02217/15

ARSHELA ARAPI - MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Seancë Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 05.04.2017, orë në varësi të listës.

33

DURRËS

01401/15

EDGARD MYSHKETA - VLASH LALA, KËSHILLI I MINISTRAVE, DREJTORIA QËNDRORE E ALUIZINIT TIRANË, DREJTORIA E ALUIZINIT DURRËS - BASHKIA DURRËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

34

TIRANË

00525/15

SHOQËRIA “ FEFA” SH.P.K - INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK PRANË BASHKISË TIRANË

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Inspektorati Ndërtimor Urbanistik pranë Bashkisë Tiranë kundër vendimit nr. 648 datë 12.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

35

DURRËS

01255/16

HYQMET PLAKA - KËSHILLI I QARKUT ELBASAN, INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK QARKUT ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 2027, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim po asaj gjykate me tjetër trup gjykues.

36

SHKODËR

00859/13

NESTUR GJIPALI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 532, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

37

TIRANË

02366/13

JAKUP ISMAILI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 884, datë 14.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

38

TIRANË

03366/13

ALEKS ÇUKO, TATJANA ÇUKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit nr. 1790, datë 20.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

39

TIRANE

03086/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - VASILLAQ PROGONATI, Paditës: VASILLAQ PROGONATI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Të shtyjë seancën gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) më datë 12.04.2017 ora 10.30.

40

TIRANE

00957/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, Paditës: ALEKSANDER KOCAQI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Të shtyjë seancën gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) më datë 12.04.2017, ora 10.35.

41

SHKODER

00588/15

ILIR BURANEJ - BASHKIA SHKODER

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për një datën tjetër, për shkak se heq dorë relatori i çështjes.

42

TIRANE

02808/13

VILSON ADRIATIKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për një datën 29.03.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 20 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

43

APEL TIRANË

02715/13

SHOQËRIA “ L.N.K” SH.P.K, SHOQËRIA “ HIDROPOWER” SH.P.K - MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJITIKËS, KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK - BASHKIMI I PËRKOHSHËM I SHOQËRIVE “ CARAGLIO” S.R.L DHE “ HERTIS” SH.P.K

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga personi i tretë bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Caraglio” s.r.l dhe “Hertis” sh.p.k, dhe Avokatura e Shtetit kundër vendimit nr. 891, datë 16.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

44

APEL TIRANË

03262/13

JONIDA METE - MINISTRIA E SHËNDETËSISË

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec kundër vendimit nr. 3307 datë 09.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

45

APEL TIRANË

01217/13

ENGJËLLUSHE TAFANI - BASHKIA BELSH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Engjëllushe Tafani, kundër vendimit nr.94, datë 01.11.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

46

APEL TIRANË

03553/13

GENTI CEKA- DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr.60, datë 24.09.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

47

TIRANË

02494/15

ARBEN XHIDRA - MINISTRIA E SHËNDETËSISË, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

48

TIRANE

04011/14

ALBANA KOLLOBANI/DAN FORTH, ENVER XHAJA - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar, kundër vendimit nr. 2176, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

49

TIRANE

04475/14

BEXHET GJANA - MINISTRIA E DREJTESISE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

50

TIRANE

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBETARE, HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT, BARDHOK NOKAJ - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA LAÇ, ZYRA E BUJQESISE LAÇ, DREJTORIA E BUJQESISE SE QARKUT LEZHE, MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQERIA “ AL-ÇELIK - VEGA” SH.A

Të riçel hetimin gjyqësor për shkak se një nga anëtarët e kësaj trupe z. Guxim Zenelaj ka pengesë ligjore.

Në këto kushte, kolegji shtyn seancën gjyqësore në (Dhomë Këshillimi) për të proceduar më tej, me hedhjen në short të anëtarit të ri të kësaj trupe.

51

TIRANE

02226/15

SHOQERIA “ UAECC” SHPK - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TEREZA”

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

52

TIRANE

00889/13

SHOQERIA “ ALINTID BETON” SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 29.03.2017

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 20 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

53

MAT

00484/17

ABDI PASHA - M.E.T.E - KURUM INTERNACIONAL SH.A

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 237, datë 30.01.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim po kësaj gjykate, si gjykatë kompetente.

54

DURRES

00485/17

TODI GOLGOTA - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES - BASHKIA DURRES

Lënien në fuqi të vendimit nr. 108 ( 82-2016 - 1190), datë 17.11.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

55

TIRANE

00422/17

BARDHYL IBRA

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit , datë 08.

03.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

56

TIRANE

00064/17

MESUT XHELOLLARI, ZYMBYLE XHELOLLARI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Prishjen e vendimit Nr.8529, datë 27.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

57

GJIROKASTER

01345/15

SUBJEKTI JURIDIK “ BAKIA - BETON” SH.P.K - DEGA E DOGANES QAFE BOTE SARANDE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 219/2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

58

KORCE

01627/16

SHOQERIA “ HEC TRESKA” SH.P;K - DEGA E DOGANES KORCE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

59

DURRES

00199/17

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE ELBASAN

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

60

GJIROKASTER

00411/17

NIKOLLA CEKO - BASHKIA SARANDE - BAJRAM BASHKURTI

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte