Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 19 Prill 2017

20.04.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

02663/14

SHOQERIA “ ALSID - B” - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

2

TIRANE

03030/14

SKENDER BERISHA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

3

TIRANE

03035/14

MARGARIT KUME - GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

4

DURRES

03074/14

PETRIT LAMAJ - I.E.V.P PEQIN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

5

VLORE

02014/14

BLEDAR BIRÇAJ - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT VLORE - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR VLORE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

6

TIRANE

03051/14

MAL ISMAJLUKA - DREJTORIA E PERGJITHME E POLICISE SE SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

7

VLORE

03065/14

MARJETA QIRJAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

8

TIRANE

00007/14

SHOQERIA “ CAPITAL TIRANA HOTEL” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

9

TIRANE

03061/14

BLERINA KRANTJA - BANKA E SHQIPERISE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

10

TIRANE

00467/14

ABDURRARRAMAN SHEHU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 1773 datë 19.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

11

TIRANE

01478/14

FEHMI SHAHINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 256, datë 19.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

12

TIRANE

01985/14

AGUR PASHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 479 datë 05.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

13

TIRANE

01058/14

FATMIR TOPI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 95 datë 28.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

14

TIRANE

03384/14

AVNI HOXHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2361 datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

01061/14

VLADIMIR ZARKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vladimir Zarka kundër vendimit nr. 2579 datë 03.12.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

16

TIRANE

03197/14

BAJRAM HASA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2606 datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

17

TIRANE

03810/14

AGIM MERRUKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2233 datë 04.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

18

TIRANE

02087/14

SHABAN GJOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 695 datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

19

SHKODER

03426/14

FRAN ARRA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Fran Arra kundër vendimit nr. 1965 datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20

TIRANE

01067/14

QEMAL SINANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 110 datë 31.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

21

TIRANE

03481/14

GJERGJ TAKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1558 datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

22

SHKODER

02251/14

DURIM DERVISHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 1968 datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

23

SHKODER

02630/14

ZAIM CEKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Zaim Ceka kundër vendimit nr. 1102 1798 datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

24

TIRANE

03225/14

MUSTAFA HORRANLLIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2601 datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

25

DURRES

04047/14

XHEVIT DAFKU DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Xhevit Dafku kundër vendimit nr. 1102 datë 27.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

26

DURRES

04343/14

VRENOS DOSTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vrenos Dosti kundër vendimit nr. 3325 datë 09.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27

DURRES

04570/14

SKENDER VESHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1779 datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANE

04297/14

EGLANTINA MANCO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2769 datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

29

TIRANE

04410/14

QEMAL FISNIKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1826 datë 15.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

30

TIRANE

04453/14

BUJAR RAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2738 datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 11021 datë 05.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

31

TIRANE

01369/14

FATMIR GJATA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2114 datë 17.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

32

TIRANE

03706/14

AZIZ KETA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2947 datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

33

TIRANE

03495/14

NESIM NESIMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1939 datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

34

TIRANE

03506/14

AVNI KORTOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2567 datë 30.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 12710 datë 19.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

35

TIRANE

03666/14

PELLUMB SALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2058 datë 26.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

36

TIRANE

04744/14

LUAN KASAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3423 datë 16.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

37

VLORE

00882/15

BLERINA HASANAJ - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE VLORE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur , kundër vendimit nr. 2218 datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

38

KORÇE

00941/15

ARBEN ÇANI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Lënien në fuqi të vendimit nr. 3919, datë 23.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr. 110, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë përsa i përket “ Shfuqizimit të urdhërit nr. 1354/3 datë 18.12.2013 të Drejtorit të Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Ndryshimin e vendimit të mësipërm përsa i përket dëmshpërblimit në favor të paditësit duke u detyruar Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ti paguaj paditësit 12 muaj page dhe rrëzimin e kërkimeve të tjera të padisë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 19 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

39

APEL TIRANE

00035/14

RAMADAN MUSLIA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte