Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 17 Maj 2017

18.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 17 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00706/16

VALENTINA LESKAJ, OLTA XHAÇKA, SHEGUSH LIGORI - KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

2

TIRANE

02379/16

HYSNI BURGAJ - AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 17 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

3

TIRANE

00504/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Paditës: NIKOLLA ZHURI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

4

TIRANE

01560/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Paditës: RAMADAN BEÇAJ - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

5

TIRANE

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBETARE, HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT, BARDHOK NOKAJ - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA LAÇ, ZYRA E BUJQESISE LAÇ, DREJTORIA E BUJQESISE SE QARKUT LEZHE, MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQERIA “ AL-ÇELIK - VEGA” SH.A

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

6

TIRANE

00873/15

DRITAN KUÇI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 07.06.2017, ora në varësi të listës.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte