Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 15 Shkurt 2017

16.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 15 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ELBASAN

00323/14

KOMISIONI VENDOR I VLERESIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE, PRANE INSTITUCIONIT TE PREFEKTIT TE QARKUT ELBASAN - ANASTAS SKENDERI

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 846, datë 26.11.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

2

GJIROKASTER

02627/14

LORENC ZERVOJ - MINISTRIA E SHENDETETESISE, DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR DELVINE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e Shërbimit Spitalor Delvinë , kundër vendimit nr. 445, datë 03.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

KUKES

02759/14

RAM GJONI - BASHKIA KRUME, KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Krume , ndaj vendimit nr. 194, datë 13.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

SHKODER

00409/14

BETIM TIRANA - Z.Q.R.P.P TIRANE, Z.V.R.P.P SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 667, datë 21.11.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

5

LUSHNJE

01795/14

IRENA TUSHE - SPITALI “ IHSAN ÇABEJ” I QYTETIT LUSHNJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Spitali “Ihsan Çabej” Lushnjë , kundër vendimit nr.157, datë 10.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

TIRANE

01805/14

THALE LLACI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 504, datë 05.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 206, datë 21.01.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

7

DURRES

02466/14

BUJAR DHIMA - AUTORITETI PORTUAL DURRES

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

8

DIBER

02645/14

CERE DUKA - DREJTORIA RAJONALE SPITALORE DIBER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Spitalore Dibër , kundër vendimit nr. 671 datë 12.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

9

BERAT

02703/14

FATMIR BRAHO - PREFEKTI I QARKUT BERAT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Fatmir Braho , ndaj vendimit nr. 1128, datë 31.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

ELBASAN

02726/14

LIRJANA ÇELAJ - BASHKIA GRAMSH

Prishjen e vendimit nr. 1425, datë 05.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1184, datë 07.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

11

POGRADEC

02298/14

PERPARIM ISUFI - KOMUNA PROPTISHT POGRADEC

Ndryshimin e vendimit nr. 385, datë 21.06.2013 të Gjykatës së rrethit Gjyqësor Pogradec dhe vendimit nr. 1222, datë 07.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë në këtë mënyrë:

Detyrimin e palës së paditur të paguaj paditësin si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës me pagën e 6 muajve, si dëmshpërblim me pagën e 2 muajve për mosrespektim të procedurës, si dhe shpërblim për vjetërsi 3.5 paga.

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.

12

KORÇE

00793/14

ELDIS ROKO - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESAIR POGRADEC - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR KORÇE

Prishjen e vendimit nr. 553, datë 12.12.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANE

02945/14

ATNAN LOCA - REPARTI USHTARAK 4001 (BRIGADA LOGJISTIKE) ISH BRIGADA LOGJISTIKE REPARTI USHTARAK 4300, REPARTI USHTARAK 4009( QEDRA E RIPARIMIT TE TEKNIKES SE FORCAVE TE ARMATOSURA)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Brigada Logjistike, ndaj vendimit nr. 924, datë 20.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

TIRANE

00736/15

ARDIAN MUSTAFA - BASHKIA TIRANE, KRYETARI I BASHKISE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.00.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 15 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

15

TIRANE

02044/13

PELLUMB MOLLA- MINISTRIA E BRENDSHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT - AVOKATURA E SHTETIT, MINISTRIA E FINANCES

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

16

TIRANE

00889/13

SHOQERIA “ ALINTID BETON” SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE

A.DVORANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për një datë tjetër.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 15 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

17

KORÇE

00772/13

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE - SOTIRAQ TASELLARI, Paditës: SOTIRAQ TASELLARI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE-Person I tretë: INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Mospranimin e kërkesës për rishikim vendimi.

18

KORÇE

03408/13

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE - ENVER RUSTEMI, Paditës: ENVER RUSTEMI - I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Mospranimin e kërkesës për rishikim vendimi.

19

KORÇE

03406/13

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE - HAXHI XHENGO, Paditës: HAXHI XHENGO - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Mospranimin e kërkesës për rishikim vendimi.

20

LUSHNJE

03765/13

Kërkues ; ILIR PRIFTI - Paditës: SOTIR LIME - I Paditur; KESHILI I KOMUNES KRUTJE- ND.DYT.ZOI MILE

Mospranimin e kërkesës për rishikim vendimi.

21

TIRANE

02490/13

Kërkues: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Paditës: KASTRIOT GUMA -I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Person I Tretë: INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranimin e kërkesës për rishikim vendimi.

22

TIRANE

00957/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, Paditës: ALEKSANDER KOCAQI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.05.

23

TIRANE

01929/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - AGRON JASHARI, Paditës: AGRON JASHARI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.10.

24

TIRANE

02121/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - PERPARIM ZHUPA, Paditës: PERPARIM ZHUPA - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.15.

25

TIRANE

03079/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - LUAN DURRO, Paditës: LUAN DURRO - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.20.

26

TIRANE

03086/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - VASILLAQ PROGONATI, Paditës: VASILLAQ PROGONATI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.02.2017 ora 12.25.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 15 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

27

TIRANE

00176/17

SAIDE DISHA - BARIJE DOÇI ETJ

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 3825, datë 20.11.2014 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte