Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 15 Shkurt 2017

16.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 15 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00160/15

GENTIAN BREGU -. INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

XH. ZAGANJORI

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

2

VLORE

00765/15

AGRON LLANAJ - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Agron Llanaj, kundër vendimit nr.2493 datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit

3

TIRANE

00859/15

SHOQERIA"PALMAS CASINO" SH.A - NJESIA E MBIKQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Njesia e Mbikqyrjes se Lojrave te Fatit kundër vendimit nr.3441 datë 17.09.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

4

DURRES

00014/15

EDMOND SHKJEZI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr.1121 date 31.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

5

TIRANE

00698/15

ELMIR HASANI - NJESIA E MBIKQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Elmir Hasani, kundër vendimit nr.3772 datë 15.10.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit.

6

TIRANE

00845/15

SHOQERIA "KASTRATI" SH.P.K- DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE, DREJTORIA E INSPEKTIMIT METROLOGJIK TIRANE

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte

7

TIRANE

01879/15

ARLIN PATOZI-MINISTRIA E KULTURES

M BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Kulturës, kundër vendimit nr.3545 datë 25.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

8

GJIROKASTER

01842/15

SUZANA HOXHA-PREFEKTURA E QARKUT GJIROKASTER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prefektura e Qarkut Gjirokastër, kundër vendimit nr.1565 datë 29.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

9

VLORE

01857/15

VILSONA AGAJ-DRSSH VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlore, kundër vendimit nr.837 (56) datë 23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

10

DURRES

01865/15

LOREN GLLAVINA-MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Mejdisit, kundër vendimit nr.1744 datë 08.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

11

DURRES

01630/15

KATERINA DELHYSA-DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KAVAJE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë, kundër vendimit nr.1139 datë 22.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

12

TIRANE

01799/15

ARDITA HYKAJ- SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr.663 date 03.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çeshtjes per rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues .

 

13

TIRANE

01767/15

QAZIM BOZHA- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tirane, kundër vendimit nr.1499 datë 24.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

14

DURRES

01821/15

NATALI LALA-SPITALI RAJONAL DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Spitali Rajonal Durrës, kundër vendimit nr.1033 datë 18.05.2012 të Gjykatës Administrative të Apelit

15

BERAT

01692/15

SHOQERIA “EMANUEL STAR”-IINPEKTORIATI QENDROR TEKNIK TIRANE, SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG SHPK

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes administrative ne Gjykatën e Larte

16

TIRANE

02059/15

GENTIANA BIKU - KESHILLI KOMBETAR I RADIO - TELEVIZIONIT

XH ZAGANJORI

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte

17

TIRANE

00749/15

SHOQERIA PLEJAD SHPK-MINISTRIA E KULTURES

M BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Kultures Tirane, kundër vendimit nr.3915 datë 23.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte