Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 12 Prill 2017

13.04.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 12 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00590/15

SHOQERIA "SIG SHIP" SH.P.K -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE

XH. ZAGANJORI

Pushimin e gjykimit ne Gjykatën e Larte

2

ELBASAN

00574/15

YMER FYSHKU -. KESHILLI I KOMUNES SHUSHICE, QARKU ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Këshilli i Komunës Shushice, kundër vendimit nr. -4419 datë 09.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

3

DURRES

00840/15

MEXHIT ALLARAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Mexhit Allaraj, kundër vendimit nr. 4584 datë 23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit .

4

TIRANE

01125/15

MUSTAFA METOJA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.49 date 21.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

5

VLORE

00596/15

NAMIR LAPARDHAJA Kundër. PREFEKTI I QARKUT BERAT

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

6

GJIROKASTER

00865/15

LEK DOCI - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.364 date 26.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte