Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 12 Prill 2017

13.04.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 12 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00072/15

BASHKIMI I SHOQERIVE “ ALBHYDRO” SH.P.K “ ALES KONSTRUKSION” SH.P.K DHE “ NDREKAJ” SH.P.K - MINISTRIA E ENERGJITIKES DHE INDUSTRISE, KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK PRANE K.M - BASHKIMI I SHOQERIVE “ WONDER” SH.A, SHOQERIA “ ATLAS” SH.A DHE SHOQERIA “ JORA” SH.P.K

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

2

DURRES

00199/15

PREFEKTI I QARKUT TIRANE - FATIME XHELEZI - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE, ADEM DAKOLI, EDUART ÇELA, MUSTAFA KOKA

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

3

TIRANE

00320/15

SHOQERIA “ RO-GENT-1” SH.P.K - MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES - SHOQERIA KLEVI - 10 SH.P.K, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

4

VLORE

00583/15

SHOQERIA “ M&G” SH.P.K - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

5

TIRANE

00439/15

SHOQERIA “ STREAM OIL & GAS LTD” DEGA SHQIPERI - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

6

DURRES

00582/15

SHOQERIA TREGTARE “ BELBA 2000” SH.P.K - DEGA E DOGANES DURRES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë, por me tjetër trup gjykues.

7

TIRANE

00697/15

DILAVER SMANAJ - DREJTORIA E PERGITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 3745, datë 13.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

00624/15

SHOQERIA “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

9

TIRANE

00847/15

SHOQERIA TREGTARE “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E NJESISE SE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

10

VLORE

00882/15

BLERINA HASANAJ - DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE VLORE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

11

TIRANE

00808/15

FLORIAN KRYEMADHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

12

KORÇE

00941/15

ARBEN ÇANI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

13

TIRANE

01925/15

ERMAL HOXHA - MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

14

SHKODER

01083/15

SUELA TROSHANI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

15

TIRANE

01891/15

KUJTIM RUSTEMAJ - MINISTRI I MBROJTJES, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

16

TIRANE

01342/15

DORINA STRINGA - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, MINISTRIA E DREJTESISE

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

17

TIRANE

01269/15

NEXHIP BRAHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Seanca Gjyqësore ( Dhome Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

18

TIRANË

03257/13

PERPARIM AKULLI - MINISTRIA E MBROJTJES TIRANE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Brendshme, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

19

TIRANË

02860/13

FERJAT JANUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

20

GJIROKASTËR

03118/13

GJERGJI TOLA - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT GJIROKASTER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

21

TIRANË

01724/13

XHEMAL XHAFKOLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

22

TIRANË

03474/13

ASTRIT KORBECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

23

KORÇË

01266/13

JOVAN GJANÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Jovan Gjanci, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë.

24

TIRANË

02884/13

LLAMBI TRUSHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Llambi Trushi, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

25

TIRANË

03716/13

VALENTINA QIRICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

26

TIRANË

03760/13

SOFOKLI CALIQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

27

SARANDË

00756/13

PILO ANDONI - DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANË

03694/13

ALEKSANDER HAXHIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

29

TIRANË

03002/13

SEFER KACA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

30

TIRANË

03384/13

KRISTIAN GJYRGJI - MINISTRIA E BRENSHME( GARDA E REPUBLIKES)

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

31

TIRANË

03013/13

ABEDIN SAKIQI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

32

TIRANE

01649/13

SHEHEBI BIÇAKU - MINISTRIA E BRENDSHME - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Brendshme, kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

33

TIRANË

03567/13

PREND FRROKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

34

TIRANË

00735/13

SHYQYRI VEZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

35

TIRANË

01253/13

FADIL CANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

36

TIRANË

03127/13

JORGO YMERAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

37

TIRANË

02178/13

RAMAZAN HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ramazan Hoxha kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

38

TIRANE

03087/13

AGRON KAJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

39

TIRANE

02016/13

NIKOLL STAMBOLLIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

40

TIRANE

01107/13

KUJTIM ÇAKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

41

TIRANE

02247/13

DRIÇIM HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

42

TIRANË

01036/13

RESMI BREGU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

43

SHKODËR

01636/13

SANDËR PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër.

44

VLORË

02571/13

TENO AJAZI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlorë kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë.

45

TIRANE

03086/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - VASILLAQ PROGONATI, Paditës: VASILLAQ PROGONATI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Mospranimin e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor nr. 391, datë 05.03.2010 të Gjykatës s Apelit Tiranë.

46

TIRANE

00957/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, Paditës: ALEKSANDER KOCAQI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Mospranimin e kërkesës për rishikim të vendimit gjyqësor nr. 572, datë 10.03.2011 të Gjykatës s Apelit Tiranë.

47

ELBASAN

03153/14

GRAMOZ KUQJA - DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

ELBASAN

09848/14

BUKUROSH LAZI - ZRPP ELBASAN

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

48

TIRANË

04413/14

NIKOLL BAZHELLA - D.P.P.SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

49

TIRANË

02107/14

HAXHI LIKALLA,- DRSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

50

SHKODËR

01170/14

SOFIJE BLLADA - DRSSH SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

51

LEZHË

00797/14

VLADIMIR MARGJONAJ - DPT TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

52

SHKODËR

03685/14

ZEF RRETHI - DRSSH SHKODER,

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

53

TIRANË

0446/14

FIQIRI CENA, DRSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

54

SHKODËR

03687/14

MARGARITA ZHIVANI - D.PSHSSH TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

55

SHKODËR

01971/15

GANI DEMUSHI - DRSSH SHKODER

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

56

TIRANË

02882/13

GAZMEND SULAJ - DPP SHTETIT

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

57

VLORË

00810/14

KUJTIM MALOKU - KESHILLI BASHKISE HIMARE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

58

DURRËS

02896/1/14

KËRKUES: PETRIT DOKA,

Paditës: PETRIT DOKA - I Paditur: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, AGJENSIA KOMBETARE E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

( Ndreqje gabimi material)

A.FULLANI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë .

59

TIRANË

02217/15

ARSHELA ARAPI - MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Punëve të Jashtme kundër vendimit të Gjykatës Administrative te Apelit Tiranë.

60

TIRANË

03532/13

LUAN SALIKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

61

TIRANË

03050/13

OSMAN PORJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

62

SHKODËR

03348/13

ZAIM CEKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

63

TIRANË

00210/13

RUZHDI MEMAGA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

64

TIRANË

01312/13

ILIRIAN MARTINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

65

TIRANË

02052/13

DHORI MARTIRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

66

TIRANË

02182/13

BAHIR ISUFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

67

SHKODËR

01441/12

VEHBI BEQIRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

68

TIRANË

03377/13

ZEF ZEFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

69

SHKODËR

03546/13

PASHKO NDOSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur D.R.S.SH.Shkodër ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër.

70

SHKODËR

02105/13

PJERIN UJKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

71

KORÇË

01601/13

ILIA BINO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

72

GJIROKASTËR

02139/13

BASHKIM BELLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Bashkim Bello ndaj vendimit nr. 327, datë 06.06.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

73

TIRANË

00977/13

PETRIT BOKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

74

KORÇË

01829/12

MARKO GËRDE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

75

TIRANË

00295/13

PALI MARKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

76

TIRANË

02413/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, TODI STASE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse D.R.S.SH.Tiranë ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

77

TIRANË

00784/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA PERMBARIMORE TIRANE, MRIKA SEJFULLAI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse D.R.S.SH. Tiranë ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

78

TIRANË

02764/13

NURI LALA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Nuri Lala ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

79

TIRANË

00008/13

ARBEN CAKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQEORE TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur D.R.S.SH.Tiranë dhe pala paditëse Arben Caka ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

80

SHKODËR

02800/13

FAIK YMERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

81

DURRËS

01696/12

LUAN BABAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Luan Babaj ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës.

82

TIRANË

03344/13

PANAJOT GJERASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

83

TIRANË

01426/13

SELAMI PLEPI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQEORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

84

TIRANË

03339/12

VATH STAFUKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

85

TIRANË

02854/13

HAMDI DAMARKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 12 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

86

TIRANË

00036/14

MATILDA SOTIRI, BASHKIA TIRANE

A.ÇELIKU

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

87

TIRANË

00607/15

FOTO POSTOLI, DP TATIMEVE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi) shtyhet për një datë tjetër.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 12 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

88

ADM TIRANE

00814/17

PELLUMB TAFAJ - AGJENSIA E TRAJTIMIT TWE KREDIVE

A.FULLANI

Prishjen e vendimit nr. 5088, datë 24.11.2016 të Gjykatës s Rrethit Gjyqësor Fier dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

89

APEL ADM

00423/17

HAJRIE BUÇPAPAJ - A.D.SH.P.SH.P.P.T

Prishjen e vendimit nr.1401, datë 24.11.2014 të Gjykatës Së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

90

TIRANE

00657/17

SHOQERIA GEDI FARMA - K.M ETJ

Prishjen e vendimit nr. ska, datë 04.03.2017 të Gjykatës s Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po këtë gjykatë.

91

TIRANE

00812/17

ZYBE KODHELAJ - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

92

APEL ADM

00723/17

SHOQATA ‘ BASHKIMI TREGTAR I SHQIPERISE - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRAKSTRUKTURES

A.DVORANI

Ndryshim i vendimit nr ska, date 14.11.2016 te Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër në këtë mënyrë. Lënien në fuqi të vendimit për shpalljen e moskomtencës .

Prishjen e vendimit dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit për pikën 3 të objektit të padisë.

93

ADM SHKODER

00654/17

FITRET PODGORICA , NERMINE DIBRA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

Prishjen e vendimit te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

94

ADM DURRES

00615/17

SABAH VESELI - BASHKIA KRUJE

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykate për vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte