Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 12 Maj 2017

16.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 12 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ELBASAN

03153/14

GRAMOZ KUQJA - DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

A.ÇELIKU

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

2

ELBASAN

00848/14

BUKUROSH LAZI - ZRPP ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bukurosh Lazi kundër vendimit nr 684, datë 21.10.2013 te Gjykatës së Apelit Durrës.

3

TIRANË

04413/14

NIKOLL BAZHELLA - D.P.P.SHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes në atë gjykatë për rishqyrtim.

4

TIRANË

02107/14

HAXHI LIKALLA,- DRSSH TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2407, date 08.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane, dhe dërgimin e çë shtjes p ë r rigjykim ne Gjykat ë n Administrative te Apelit.

5

SHKODËR

01170/14

SOFIJE BLLADA - DRSSH SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Sofije Bllada kundër vendimit nr 139, datë 06.02.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

6

LEZHË

00797/14

VLADIMIR MARGJONAJ - DPT TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2407, date 08.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

7

TIRANË

00446/14

FIQIRI CENA, DRSSH TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2461 datë 13.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

8

SHKODËR

03687/14

MARGARITA ZHIVANI - D.PSHSSH TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga rekurs Drejtoria e Përgjithshme e Sherbimit Social Shteteror Tirane kundër vendimit nr 2388, datë 17.06.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

9

VLORË

00810/14

KUJTIM MALOKU - KESHILLI BASHKISE HIMARE

Prishjen e vendimit nr. 749 , datë 21.11.2013 te Gjykatës së Apelit Vlore, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

10

SHKODËR

03685/14

ZEF RRETHI - DRSSH SHKODER,

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Zef Rrethi kundër vendimit nr 2472, datë 24.06.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

11

SHKODËR

03687/14

MARGARITA ZHIVANI - D.PSHSSH TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga rekurs Drejtoria e Përgjithshme e Sherbimit Social Shteteror Tirane kundër vendimit nr 2388, datë 17.06.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

12

SHKODËR

01971/15

GANI DEMUSHI - DRSSH SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 718, date 09.12.2013 te Gjykatës se Apelit Shkodër , dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

13

TIRANË

02882/13

GAZMEND SULAJ - DPP SHTETIT

Pushimin e gjykimit të çështjes nr. 31001-02882-00-2013 në Gjykatën e Lartë, për shkak të heqjes dorë nga rekursi.

14

TIRANË

02107/14

HAXHI LIKALLA,- DRSSH TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2407, date 08.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

15

SHKODËR

01170/14

SOFIJE BLLADA - DRSSH SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Sofije Bllada kundër vendimit nr 139, datë 06.02.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

16

LEZHË

00797/14

VLADIMIR MARGJONAJ - DPT TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2407, date 08.11.2013 te Gjykatës se Apelit Tirane, dhe dërgimin e çështjes për rigjykim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

17

TIRANE

00808/15

FLORIAN KRYEMADHI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e P ë rgjithshme e Metrollogjise Tirane kundër vendimit nr 3818, datë 16.10.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

18

SHKODER

01083/15

SUELA TROSHANI - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur ngas Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme , Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Palujteshme Shkoder kundër vendimit nr 2178, datë 03.06.2014 te Gjykatës Administrative Apelit .

19

TIRANE

01269/15

NEXHIP BRAHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Nexhip Braho kundër vendimit nr 135, datë 28.01.2015 te Gjykatës Administrative Apelit.

20

TIRANE

00624/15

SHOQERIA “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 4461, datë 11.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë.

21

TIRANE

00847/15

SHOQERIA TREGTARE “ A.E.DISTRIBUTION” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E NJESISE SE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Prishjen e vendimit nr. 4247, datë 19.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë.

22

TIRANE

03663/14

MYFIT SADO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Myfit Sado kundër vendimit nr 2645, datë 01.07.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

23

TIRANE

04430/14

AGIM NURJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

24

TIRANE

04398/14

BUJAR SALAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr 3313 datë 09.09.2014 te Gjykata Administrative Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

25

TIRANE

04293/14

MYSTRET ÇUKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Mystret Ç uko kundër vendimit nr 2024, datë 22.05.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

26

TIRANE

03899/14

VLADIMIR POÇARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - I.S.SH

Prishjen e vendimit nr. 2662 datë 02.07.2014 te Gjykata Administrative Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

27

SHKODER

03299/14

MYFTAR RAMA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT REPARTI 731 F.N.SH SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Myftar Rama kundër vendimit nr 1983, datë 21.05.2014 te Gjykatës Administrative Apelit .

28

TIRANE

02578/14

DESHIRA JONUZAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr 1246, datë 08.04.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative Apelit.

29

KUKES

02236/14

DIN VATA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Din Vata kundër vendimit nr1705, datë 12.05.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

30

TIRANE

01746/14

MAKSIM MONE - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit me nr. 231 datë 18.02.201 të Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative te Apelit.

31

TIRANE

04575/14

BAJRAM MYRTA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr 2646, datë 01.07.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

32

SHKODER

04542/14

LUSH VUKSANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Lush Vuksani kundër vendimit nr 1436, datë 05.05.2014 te Gjykatës së Apelit Administrativ.

33

TIRANE

01045/14

SOTIR NDRIO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - IS.SH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Sotir Ndrio kundër vendimit nr 16, datë 09.01.2014 te Gjykatës Administrative Apelit.

34

TIRANE

00025/14

ILIR LAME - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - IS.SH

Prishjen e vendimit nr 1983 , datë 08.10.2013 te Gjykata Administrative Apelit, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

35

TIRANE

01059/14

AGIM ALUSHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - IS.SH

Prishjen e vendimit me nr. 27 datë 15.01.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative te Apelit.

36

TIRANE

01522/14

TARAS KROI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen vendimit nr. 493, datë 05.03.2014 te Gjykatës Administrative Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative te Apelit.

37

TIRANE

02180/14

RESHAT LLOJI - D.R.S.SH TIRANE

Prishjen vendimit nr. 524, datë 06.03.2014 te Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative te Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 16 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

38

TIRANË

00036/14

MATILDA SOTIRI, BASHKIA TIRANE

A.ÇELIKU

Prishjen vendimit nr. 112, datë 03.12.2013 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative te Apelit.

39

TIRANË

00607/15

FOTO POSTOLI, DP TATIMEVE

Prishjen vendimit nr. 100, datë 14.11.2013 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative te Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte