Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 10 Janar 2017

11.01.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 10 JANAR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02721/13

SHOQERIA "BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD" - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

Lenien ne fuqi te vendimit nr.262 date 05.02.2013 te Gjykates se Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 10 JANAR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00912/2016

ARDIT PAJO - MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SPORTIT

M BICI

Prishjen e vendimit nr. 653 date 25.03.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte