Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 08 Shkurt 2017

13.02.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 08 SHKURT 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03631/13

MYZAFER ZENELAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje.

2

TIRANE

00685/13

SHOQERIA "BLOJA" SH.A- TIRANE DREJTORIA E POLICISE ELEKTRIKE TIRANE, SHERBIMI I POLICISE ELEKTRIKE KESH

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "Tirana International Airport"Shpk, Iva Kurti kundër vendimit nr.623 datë 18.12.2012 të Gjykatës se Apelit Tirane

3

TIRANE

01783/13

SHOQERIA "PHILIP MORRIS ALBANIA" SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE, DEGA E DOGANES TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria "Philip Morris Albania" Sh.P.K, kundër vendimit nr.696 datë 20.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane

4

KORÇE

02535/14

PELLUMB QESKA - BASHKIA KORCE- ZYRA E PERMBARIMIT KORÇE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 166 date 09.05.2014 te Gjykatës se Apelit Korçe dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykatën Administrative te Apelit.

5

DURRES

00838/15

OSMAN MUKA- RAKIP DEDJA, ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Osman Muka kundër vendimit nr.4189 datë 13.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

SHKODER

01542/15

LIZA EJLLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër kundër vendimit nr.769 datë 15.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00671/15

SEJFULLA DAJTI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DRSSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, kundër vendimit nr.4501 datë 15.12.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit .

8

TIRANE

01897/15

JULIANA RECI-INSTITUTI I DERTIMIT

M BICI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Ndërtimit Tiranë, kundër vendimit nr. 882 (48), datë 21.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

01916/15

NERITAN XHAKOLLI - BASHKIA TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 842, datë 22.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

DURRES

00083/15

VANGJEL VEVECKA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

11

TIRANE

04425/14

PERPARIM SHEHU - MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE, KESHILLI I MINISTRAVE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

12

TIRANE

01886/13

SHOQERIA TREGTARE"PLASTIKA ALBANIA"SH.P.K - DREJTORIA E POLICISE ELEKTRIKE-ÇEZ SHA

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur KESH sha, kundër vendimit nr. 175, datë 25.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë

13

KURBIN

02506/13

SHEFQET MZHIKA -BASHKIA MAMURRAS

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

02407/14

ORINDA ALIU-QENDRA SOCIALE MULTIDISIPLINARE

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga pala paditëse Orinda Aliu dhe pala e paditur Qendra Sociale Multidisiplinare, kundër vendimit nr. 124, datë 04.02.2014 të Gjykatës Administrative së Apelit

15

TIRANE

00564/14

MUHAMED MAHJA-SHEFQET MAHJA, MUHAREM MAHJA-TAHIR MAHJA, INU TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 599, datë 20.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

16

KORÇE

03924/14

KLEITOS DRAMOLLI-ZYRA E THESARIT KORCE DHE MINISTRIA E FINANCAVE –PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE KORÇE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 232, datë 08.07.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe vendimit nr. 41-2014-802 (389), datë 10.03.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë

17

KRUJE

01361/14

XHEVDET HALILI-MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT KRUJE- PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE KRUJE,

‘’

Mospranimin e rekurseve të paraqitura nga palët e paditura Ministria e Financave dhe Dega e Thesarit Krujë, kundër vendimit nr. 2019, datë 10.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

18

TIRANE

02938/14

AMC SHA-KOMUNA MUHURR DIBER, KOMUNA KASTRIOT DIBER, KOMUNA MEMALIAJ TEPELENE, SHKOLLA 9 VJECARE “XHEZMI DELLI” TIRANE, SHKOLLA VJECARE “GJON BUZUKU” TIRANE,

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2461, datë 05.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit.

19

TIRANE

01170/13

FLUTURA DOMA -. BEDRIE HAJDARI, AGJENSIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE

XH ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

20

TIRANE

00501/14

DEGA E DOGANES POGRADEC-SHOQERIA INTERALBANIA SHA . AUTORITETI I MBIKQYRJES FINANCIARE

M.BICI

Heqje dore nga gjykimi per arsye se relatori i ceshtjes ka pengese ligjore

21

KORÇË

04233/14

ALFRED LULO ( PADITËS) – DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC (E PADITUR)

E.QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec, kundër vendimit nr. 2954, datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

22

DURRËS

04336/14

LUIGJ LLESHAJ ( PADITËS) DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT; DREJTORIA E POLICISË SË QARKUT DURRËS ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 2165, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23

LUSHNJE

04514/14

SHPËTIM ISMAILI ( PADITËS) – BASHKIA LUSHNJE ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Lushnje, kundër vendimit nr. 3370, datë 11.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

24

DURRËS

04337/14

DRITA HIMA ( PADITËS) –BORDI I KULLIMIT DURRËS-KRUJË ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Bordit të Kullimit Durrës-Krujë, kundër vendimit nr. 2370, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25

TIRANË

04128/14

SAIMIR TËRSHALLA (PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Tiranë, kundër vendimit nr. 2086, datë 27.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

26

TIRANË

04132/14

HEKURAN BRAHO ( PADITËS) – MINISTRI I MBROJTJES ( E PADITUR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

27

GJIROKASTËR

04122/14

HAVA KARAVIDHA ( PADITËS) – QENDRA SHËNDETËSORE LIBOHOVË, GJIROKASTËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra Shëndetësore Libohovë, kundër vendimit nr. 2141, datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

28

GJIROKASTËR

04126/14

ERJOLA KËRÇANAJ ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE GJIROKASTËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër, kundër vendimit nr. 2672, datë 02.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

29

GJIROKASTËR

04125/14

RITA ALIKAJ ( PADITËS) –GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, kundër vendimit nr. 3095, datë 16.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

30

GJIROKASTËR

04121/14

SHEMSHO LAMAJ ( PADITËS) – MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJRAVE; DREJTORIA RAJONALE E BUJQËSISË ( TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave dhe Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Gjirokastër, kundër vendimit nr. 2072, datë 27.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

31

SHKODËR

04111/14

BERHAN DULI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr. 2456, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

32

DURRËS

04264/14

ELONA SHERRI ( PADITËS) – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS ( E PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës, kundër vendimit nr. 2155, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

33

DURRËS

04262/14

BESMIR PAPAJ ( PADITËS) – MINISTRIA E DREJTËSISË; DREJTORIA E SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË BURGJEVE ( TË PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr. 1673, datë 12.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

34

TIRANË

04115/14

ZABIT CENI ( PADITËS) – AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT; BASHKIA TIRANË ( TË PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, kundër vendimit nr. 3016, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

35

TIRANË

001986/15

ARJANA MATUSHI ( PADITËS) – MINISTRIA E MJEDISIT ( E PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 1049, datë 18.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte