Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 08 Qershor 2017

08.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 08 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

POGRADEC

00336/14

ADIL AGOLLI-DREJTORIAE PERGJITHSHME E DOGANAVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kundër vendimit nr.426 datë 11.09.2013 të Gjykatës së Apelit Korçe.

2

SARANDE

01541/15

NJAZI ILJAZI-ZVRPP SARANDE, ANASTAS ILJADHI

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Njazi Iljazi, kundër vendimit nr.858 datë 11.03.2014të Gjykatës Administrative të Apelit

3

SHKODER

00922/15

KESH SHA-BASHKIA VAU DEJES

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Korporata e Energjitike Shqiptare Sh.A kundër vendimit nr.4015 datë 03.11.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

4

TIRANE

00679/15

ARMIR BALILI-INUK-ARSINO XOXI

‘’

Heq dore relatori pasi ka pengese ligjore

5

TIRANE

0133/15

SHOQRIA “BBD” SHPK-DREJTORIA E PERGJITHSHME E AUTORITETIT KOMBETARE TE USHQIMIT TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E QARKUT TIRANE AUTORITETI KOMBETARE I USHQIMIT

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

6

BERAT

01569/15

KLINIKA MJEKSORE “AKS”SHPK-DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, KOMISIONI I APELIMIT TATIMORE TIRANE.

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

7

TIRANE

00270/15

AUTORITETI PORTUAL DURRES- DREJTORIA E APELIMIT TATIMORE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE NJESIA TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale Tatimore, Njesia Tatimpaguesve te Mëdhenj kundër vendimit nr.733 datë 26.03.2013 të Gjykatës se Apelit Tirane.

8

BERAT

00914/15

PROKO SHPK- DREJTORIA RAJONALE TATIMORE BERAT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE- DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER,

‘’

Pushimin e gjykimit te çështjes ne Gjykatën e Larte.

9

DURRES

01631/15

SHOQERIA “DEMOKRACIA 95’’ SHPK- DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES,

‘’

Prishjen e vendimit nr.683 date 07.04.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte