Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 08 Maj 2017

09.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 8 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02167/16

FOTO XHELI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

E QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 2989, datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues

2

TIRANE

02180/16

EPAMINONDA CELA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2930, datë 30.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

3

TIRANE

02201/16

TELO HOXHA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2905, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

02337/16

ALI BUNDO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3549, datë 27.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues

5

TIRANE

00096/15

MARK QEHAJA -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3064, datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

00238/15

NEZIR NEZIRI-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Nezir Neziri, kundër vendimit nr. 3924, datë 27.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

FIER

00264/15

EDMOND CIFLIGU-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

8

TIRANE

00291/15

MARK PRENGA

-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3856, datë 20.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

9

TIRANE

00318/15

DURO ORMENI

-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3978, datë 29.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

10

TIRANE

00343/15

HALIM ABAZAJ -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3812, datë 16.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

00381/15

MUHAMET NALLBANI-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE, DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3351, datë 10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

12

TIRANE

00394/15

LULZIM SHABA

-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per me date 10.05.2017 ora ne varesi te listes

13

TIRANE

00433/15

ENVER AJDARI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per me date 10.05.2017 ora ne varesi te listes

14

TIRANE

00464/15

NDONI DHANA-DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4449, datë 10.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

15

TIRANE

00752/15

BASHKIM LICI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, -ISSH

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bashkim Lici, kundër vendimit nr. 4495 datë 15.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16

TIRANE

00495/15

SHQIPE MEROLLI(ABAZI)- DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shqipe Merolli, kundër vendimit nr. 4322, datë 27.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17

TIRANE

00511/15

MUHARREM PESHKU -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Muharrem Peshku, kundër vendimit nr. 2193, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18

TIRANE

00641/15

NASI DANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4449, datë 10.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

19

TIRANE

00900/15

HEKURAN DIKA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4199, datë 17.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

20

TIRANE

00917/15

XHEMAL GUNI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per me date 31.05.2017 ora ne varesi te listes.

21

SHKODER

01016/15

NESIM HAJDARI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per me date 31.05.2017 ora ne varesi te listes.

22

SHKODER

01047/15

PJETER COKAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3689, datë 08.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

23

TIRANE

01073/15

BASHKIM AHMETI- - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 31, datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

24

TIRANE

01087/15

VESEL ZANI-- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4581, datë 23.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

25

TIRANE

01108/15

LUC DEDA-- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3298, datë 08.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

26

VLORE

01225/15

PELLUMB ZOTAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Pëllumb Zotaj, kundër vendimit nr. 2469, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27

TIRANE

01329/15

SHPETIM ALIMEMAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 321, datë 23.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

28

TIRANE

01534/15

THOMA VERO- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 713, datë 09.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

29

TIRANE

01627/15

KOLO NINA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 943, datë 06.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

30

TIRANE

01643/15

LLAZAR NASKA- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Pushimin e gjykimit në Gjykatën e Lartë.

31

TIRANE

01653/15

SOTIRAQ KAPINOVA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1077, datë 20.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

32

TIRANE

01670/15

ILIR SHUAIPI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 942, datë 05.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

33

TIRANE

01704/15

QEMAL SELIMAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 262, datë 16.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

34

DURRES

01724/15

YLLI DIMRAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ylli Dimraj, kundër vendimit nr. 4450, datë 10.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

35

TIRANE

01797/15

YLLI BERDUFI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4064, datë 05.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

36

DURRES

01833/15

RIZA SHAPKA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1148, datë 27.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

37

DURRES

01954/15

ISA LILA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1332, datë 094.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

38

TIRANE

02119/15

BEQIR ALIU- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1182 (120), datë 28.05.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

39

TIRANE

02131/15

MUSTAFA SHKALLA-INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per me date 31.05.2017 ora ne varesi te listes

40

TIRANE

02299/15

FADIL PECI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Pushimin e gjykimit në Gjykatën e Lartë

41

TIRANE

02325/15

MEHMET RAMCAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1892, datë 17.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

42

TIRANE

00171/15

DALI PRENCI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 3631, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte