Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 07 Qershor 2017

08.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 07 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

02663/14

SHOQERIA “ ALSID - B” - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “ Alsid - B” sh.p.k , kundër vendimit nr. 1346, datë 15.04.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

TIRANE

03030/14

SKENDER BERISHA - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, kundër vendimit nr. 2071, datë 27.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

TIRANE

03035/14

MARGARIT KUME - GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Margarit Kume , kundër vendimit nr. 534, datë 06.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

DURRES

03074/14

PETRIT LAMAJ - I.E.V.P PEQIN, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur I.E.V.P PEQIN , kundër vendimit nr. 513, datë 06.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

VLORE

02014/14

BLEDAR BIRÇAJ - MINISTRIA E FINANCAVE, DEGA E THESARIT VLORE - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR VLORE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

6

TIRANE

03051/14

MAL ISMAJLUKA - DREJTORIA E PERGJITHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit , kundër vendimit nr. 1599, datë 08.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

VLORE

03065/14

MARJETA QIRJAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë , kundër vendimit nr. 1319, datë 10.04.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

TIRANE

00007/14

SHOQERIA “ CAPITAL TIRANA HOTEL” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë , kundër vendimit nr. 2226, datë 25.10.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

TIRANE

03061/14

BLERINA KRANTJA - BANKA E SHQIPERISE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

10

TIRANE

01229/15

NAKE MULLAI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHEME LEZHE

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

11

SHKODER

02942/15

VINÇENS DABERDAKU - PREFEKTI I QARKUT SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Vinçens Daberdaku kundër vendimit nr. 900, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

SHKODER

02950/14

ROKSAN SHELDIJA - PREFEKTURA E QARKUT SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prefektura e Qarkut Shkodër kundër vendimit nr. 1046, datë 26.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

03062/14

KLEVIS NDOKA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E PERMBARIMIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Klevis Ndoka kundër vendimit nr. 2145, datë 30.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

03099/14

GEZIM TOLA - GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Gëzim Tola kundër vendimit nr. 969, datë 21.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

03140/14

ALI HAZIRAJ - MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ali Haziraj kundër vendimit nr. 1850, datë 15.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

GJIROKASTER

03201/14

BEXHET ÇOBANI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR, DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor kundër vendimit nr. 1254, datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

KORÇE

03265/14

DHIMITRAQ JORGJI - GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë kundër vendimit nr. 1182, datë 02.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

VLORE

03604/14

LAZAR DAKAJ - NENPREFEKTURA LUSHNJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga N/Prefektura Lushnje kundër vendimit nr. 1730, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

03480/14

RROK NIKA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

20

SHKODER

01038/15

SHOQERIA “BEKIMI” SH.P.K PUKE - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SHKODER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 28.06.2017.

21

TIRANE

00027/16

SHOQERIA " QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT KULTUROR " SH.P.K - ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE - MINISTRIA EKONOMISE TREGTISE ZHVILLIMIT DHE SIPERMARRJES, AVOKATURA E SHTETIT

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 08.06.2017.

22

DURRES

00639/16

MENDU KOÇI - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër vendimit nr. 543 datë 16.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë

23

TIRANE

01765/16

MARKETIN TOPALLAJ - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA PERMBARIMORE TIRANE - AGRON QUKU, AHMET SULSTAROVA, AJETE SULSTAROVA, BESIM BERISHA, ENIS SULSTAROVA, HAXHI BARDHI, LIRI ELEZI, NEXHMIE BERISHA, ROBERT CABEJ, SAMI SULSTAROVA, VALDETE SUVALI, ZAIM BARDHI

Heq dore Kolegji Administrative për shkak të pengesës ligjore.

24

SHKODER

01042/15

VESEL CURRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 28.06.2017.

25

SHKODER

01749/15

HILE ZEFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 28.06.2017.

26

SHKODER

01034/15

SIMON PECI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 28.06.2017.

27

TIRANE

00705/16

VALENTINA LESKAJ, OLTA XHAÇKA, SHEGUSH LIGORI - KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Kuvendi i Shqipërisë kundër vendimit nr. 124 datë 28.01.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANE

02379/16

HYSNI BURGAJ - AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK, AVOKATURA E SHTETIT

Pushim gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

29

TIRANE

04632/14

ROBERT PERMETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.ÇELIKU

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

30

SHKODER

00477/14

HIL ZEFANI - DRSSH SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hil Zefani, kundër vendimit nr nr.707, datë 09.12.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodë r.

31

DIBER

03724/14

YLLI DOCI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ylli Doçi, kundër vendimit nr. 2709, datë 02.07.2014, të Gjykata Administrative të Apelit.

32

TIRANE

04422/14

VISHINSKI BRATI- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3332, datë 10.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

 

33

TIRANE

04587/14

FATMIR SHINKO- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 3323, datë 09.09.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

34

TIRANE

04076/14

MIHALLAQ SHYTI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE,TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2985, datë 11.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

35

TIRANE

03774/14

DEMIR DOLLANI- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2525, datë 25.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

36

TIRANE

01653/14

SAKIP CANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 301, datë 24.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

37

TIRANE

01586/14

VLADIMIR VAKO - DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 484, datë 05.03.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

38

TIRANE

00028/14

AGRON NANO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1822, datë 24.09.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

39

SHKODER

03669/14

PREND MARKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit nr. 1448, datë 06.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

40

TIRANE

01046/14

JOVAN BURDA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 70, datë 27.01.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

41

TIRANE

00840/14

XHEMALI HAXHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2487, datë 14.11.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

 

42

TIRANE

01521/14

MEHDIN AVDAJ-DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 192, datë 12.02.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

43

TIRANE

00959/14

QETSOR GREMI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1713, datë 12.09.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

44

TIRANE

02933/14

FETI COLLAKU- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 1578, datë 07.05.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

45

TIRANE

03520/14

ISUF HAJDARAJ- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr.2603, datë 01.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

46

TIRANE

03579/14

GJERGJ ALGERI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 3192, datë 21.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

 

47

TIRANE

04461/14

REXHEP HOXHA- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.3124, datë 16.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

 

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 07 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

48

APEL TIRANE

00035/14

RAMADAN MUSLIA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

49

TIRANE

03069/14

ARJAN AVLLAJ - BASHKIA TIRANE, SHOQERIA “ ÇELA - X” SH.P.K

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore (Dhomë Këshillimi) shtyhet për në datën 28.06.2017.

50

TIRANE

00504/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Paditës: NIKOLLA ZHURI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 08.06.2017.

51

TIRANE

01560/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - Paditës: RAMADAN BEÇAJ - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për në datën 08.06.2017.

52

TIRANE

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBETARE, HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT, BARDHOK NOKAJ - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA LAÇ, ZYRA E BUJQESISE LAÇ, DREJTORIA E BUJQESISE SE QARKUT LEZHE, MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQERIA “ AL-ÇELIK - VEGA” SH.A

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

53

TIRANE

00873/15

DRITAN KUÇI - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE E TRANSPORTIT, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi), shtyhet për shpallje vendimi në datën 28.06.2017.

54

TIRANE

02182/16

SHOQERIA “R& T” SH.P.K – BASHKIA TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE

A.ÇELIKU

Mospranim rekursi të paraqitur nga Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 2869, datë 29.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

55

TIRANE

00620/15

BESNIK MUSTAFAJ - ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE - SUZANA SHOTA, ERJON SEJDIAJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 07 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

56

VLORE

01366/17

SHOQERIA TREGTARE “ TRANSATLANTIK ALBANIA LTD” - BASHKIA MALLAKASTER

A.DVORANI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

57

TIRANE

00888/17

SHOQERIA “ GENER 2” SH.P.K - BASHKIA TIRANE ETJ

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

58

SHKODER

01034/17

VIZION SOCIAL BUSSNES - DEGA E DOGANES BLLATE ETJ

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po kësaj gjykate për vazhdimin e gjykimit.

59

APEL TIRANE

01143/16

DHOMA KOMBETARE E NOTEREVE - KESHILLI I MINISTRAVE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

60

GJIROKASTER

00320/17

MIMOZA BELLO - Z.V.R.P.P. SARANDE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Së Shkallës së Parë Administrative Gjirokastër.

61

TIRANE

01095/17

SHOQERIA IMPULS 95 SH.A - DREJTORIA RAJONALE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

62

VLORE

00964/17

SUBJEKTI FIZIK DEDENIK DEDENIKAJ - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORE

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1436, datë 15.09.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë përsa i përket nxjerrjes së çështjes jashtë juridiksionit të kërkimit “ Shfuqizim i aktit administrativ njoftim vlerësimi tatimor nr. 22450, datë 06.10.2015 ”.

63

TIRANE

00676/17

TATIMPAGUESI GJILBERTA HOXHA - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Së Shkallës së Parë Administrative Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte