Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 05 Prill 2017

06.04.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 05 PRILL 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00146/16

GLODIAN KODRA, FIQERETE KODRA, SABRI KODRA, RAJMONDA KODRA, MINISTRIA E MBROJTJES, SHOQERIA “ALBADEMIL” SHPK, SHOQERIA “MEICO” SHPK AVOKATURA E SHTETIT PRANE MINISTRISE SE MIRQENIES SOCIALE

XH ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, Shoqeria "Meico" Sh.P.K., Avokatura e Shtetit, kundër vendimit nr.1434 (171) datë 18.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

TIRANE

00824/15

NAZMI NANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4169 date 12.11.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

3

TIRANE

01077/15

AGIM SULO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 93 date 23.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

00767/15

SHKELQIM GJONCA - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.4348 date 01.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

00790/15

DEJE META - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE , DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE ‘SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, kundër vendimit nr.2815 datë 04.07.204 të Gjykatës Administrative të Apelit

6

TIRANE

00903/15

DASHAMIR RUSHITI - DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 112 date 28.01.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

7

TIRANE

00905/15

DALI SHAHINI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 4601 date 23.12.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

8

TIRANE

01586/15

MANE HOXHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 232 date 11.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

9

TIRANE

01466/15

DALIP SALIU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ,MINISTRIA E MBROJTJES

‘’

Prishjen e vendimit nr. 339 date 25.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

10

TIRANE

01470/15

AGIM KULLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE- INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane kundër vendimit nr.4167 datë 12.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANË

04722/14

VASILIKA ZAVALANI (PADITËS) –ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KORÇË (TË PADITUR) ME PJESMARRJEN E AVOKATAURËS SË sHTETIT

E. QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 2421 date 17.06.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

12

KUKËS

02326/14

HAMDI PALUSHI (PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KUKËS (E PADITUR); BASHKIM GJANA; ALUIZNI QARKU KUKËS (PERSONA TË TRETË)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hamdi Palushi, kundër vendimit nr. 728, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANË

02167/14

LIDHJA E SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE TË SHQIPËRISË (PADITËS) – KËSHILLI I MINISTRAVE (E PADITUR); - MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE (PERSON I TRETË)

‘’’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve, kundër vendimit nr. 141/295, datë 11.02.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

14

KORÇË

00317/14

SHOQËRIA “SOTIRI” SH.P.K (PADITËS) –DEGA E DOGANËS KORÇË (E PADITUR) – PETRO ASKO (PERSON I TRETË)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Sotiri” sh.p.k, kundër vendimit nr. 477, datë 22.10.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë

15

LEZHË

02310/14

NDUE NDOKAJ (PADITËS) –BASHKIA LEZHË (E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Ndue Nokaj, kundër vendimit nr. 176, datë 25.04.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

16

KRUJË

01186/14

SHOQËRIA “ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS” SH.A (PADITËS) – BASHKIA FUSHË KRIJË; KËSHILLI I BASHKISË FUSHË KRUJË (TË PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, shoqëria “Albania Mobile Communication” sh.a, kundër vendimit nr. 1368, datë 10.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

17

TIRANË

00535/15

LUAN SINAJ (PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT (E PADITUR); AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANË (PERSON I INTERESUAR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

18

TIRANË

00682/15

ADA HASA (PADITËS) – AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE AKEP (E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), kundër vendimit nr. 1832, datë 15.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

19

TIRANË

02536/14

VALBONA SHEGANI (PADITËS) – DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE (E PADITUR)

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

20

GJYKATA KUSHTETUESE

00321/17

KOSTA PJERO; ROBERT PJERO (PADITËS) – ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME VLORË (E PADITUR) - ZYRA QENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË (PERSON I TRETË)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte