Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 04 Maj 2017

09.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 4 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

01761/16

VESEL HERRI - DRSSH DURRES

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.1725 date 16.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

2

TIRANE

01136/14

MOLLE SALLAKU - DRSSH

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Molle Sallaku kundër vendimit nr.1153 datë 14.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tirane.

3

ADM.TIRANE

03478/14

LIRIM AGO- DRSSH TIRANE –ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.555 date 26.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr.15 date 08.01.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

4

ADM. TIRANE

01724/16

VIOLETA KALLÇO – DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1982 date 30.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues

5

TIRANE

01739/16

BESNIK GJONI –DRSSH TIRANE –ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.356date 25.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

6

ADM. TIRANE

01283/16

GAVRIK SIATI- DRSSH TIRANE – ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1074 date 11.05.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

7

ADM. TIRANE

01387/16

REXHEP MURATI- DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1810 date 22.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

8

ADM. TIRANE

01399/16

FETA DEMIRI- DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1075 date 11.05.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

9

ADM. TIRANE

00376/16

SALO(SALI) IBRAHIMLLARI – DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2675 date 10.12.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

10

TIRANE

00401/16

ZABIT CUKU – DRSSH TIRANE

‘’

HEQ DORE RELATORI I ÇESHTJES

11

ADM. DURRES

00797/16

PETRIKA VERUSHI – DRSSH ELBASAN

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane kundër vendimit nr.572 datë 17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit .

12

TIRANE

01218/16

BEQO BEJKO- DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1617 date 13.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

13

TIRANË

03190/13

LUAN KUTROLLI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( PERSON I TRETË)

E.QIRJAKO

Prishjen e vendimit nr. 402, datë 15.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

TIRANË

02158/13

PAVLI VOGLI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( PERSON I TRETË)

‘’

Prishjen e vendimit nr. 493, datë 27.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

15

TIRANË

00718/14

ASIM BEJA ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( PERSON I TRETË)

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1848, datë 26.09.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16

TIRANË

00001/14

NAIM KOLLÇAKU ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

"

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Naim Kollcaku, kundër vendimit nr. 2265, datë 05.03.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17

TIRANË

02352/14

DHIMITËR MITRI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 305 datë 08.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18

TIRANË

00300/14

HAMDI SELBA ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 2142 datë 22.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

19

TIRANË

04014/14

AGRON SHEHU ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 2774 datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dergimin e cehstje sper rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

20

TIRANË

03955/14

QIRJAKO KASAPI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 2420 datë 17.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dergimin e cehstje sper rishqyrtim ne po ate gjykate por me tjeter trup gjykues.

21

TIRANË

03510/14

KASTRIOT TUSHE ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

"

Shtyhet me dt 10.05.2017

22

TIRANË

03787/14

SYRJA RUÇI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Syrja Ruci , kundër vendimit nr. 2265, datë 05.03.2013 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

23

TIRANË

03688/14

AGIM KALLANXHI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 3189, datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

24

TIRANË

03592/14

NURI HYSI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( PERSON I TRETË)

Prishjen e vendimit nr. 2655, datë 02.07.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

25

TROPOJË

02498/14

GANI GJOCAJ ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TROPOJË ( E PADITUR) INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE ( PERSON I TRETË)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Gani Gjocaj kundër vendimit nr. 144, datë 14.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

26

TIRANË

02929/14

VANGJEL LABI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( PERSON I TRETË)

"

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Vangjel Labi, kundër vendimit nr. 1193, datë 03.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27

TROPOJË

02868/14

RIZA DEMUSHI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TROPOJË ( E PADITUR)

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Riza Demushi, kundër vendimit nr. 1405, datë 05.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANË

01085/14

PETRAQ NAÇI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 23, datë 15.01.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

29

TIRANË

02165/14

XHEVAT DYLBER AGOLLI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 1003, datë 24.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me një tjetër trup gjykues.

30

TIRANË

02607/14

RIZA QOSJA ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 1026, datë 25.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate me një tjetër trup gjykues

31

TIRANË

02191/14

VELI MYFTARI ( PADITËS) –DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 516, datë 06.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues

32

TROPOJË

04569/14

KASTRIOT ÇAKRRAJ ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TROPOJË; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE KUKËS; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Te shtyje seancen gjyqesore (dhime keshillimi) me date 10.05.2017 ora ne varesi te listes.

33

TIRANË

04315/14

VELEDIN MEHMETI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 2892, datë 08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

34

TIRANË

04117/14

TONIN JAKU ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË; INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( TË PADITUR)

Prishjen e vendimit nr. 2026, datë 26.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

35

TIRANË

04116/14

TAHIR RUSHITI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR) - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE ( PERSON I TRETË)

Prishjen e vendimit nr. 2092 datë 28.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

36

TIRANË

04578/14

ENGJËLL HARKA ( PADITËS) –DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË ( E PADITUR)

"

Prishjen e vendimit nr. 3501, datë 22.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një tjetër trup gjykues.

37

SHKODËR

03542/14

PREND LLESHI ( PADITËS) –QENDRA E PERSONEL REKRUTIMIT PRANË MINISTRISË SË BRENDSHME; REPARTI NR. 1010 VAU I DEJËS SHKODËR ( TË PADITUR)

Pushimin e gjykimit te çeshtjes ne Gjykaten e Larte

38

DURRES

00010/15

NAZIF THARTORI,- ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES. -. KOMUNA XHAFZOTAJ, ZAMIR DOMI

XH. ZAGANJORI

Prishjen e Vendimit Nr. 835, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

39

DURRES

00490/15

SHQIPONJA LICO BAR KAFE), -AVOKATURA E SHTETIT, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE , DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES

‘’

Pushimin e gjykimi te çeshtjes ne Gjykaten e Larte

40

TIRANE

01154/15

LORENC REXHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane kundër vendimit nr.182 datë 05.02.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

41

DURRES

00468/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - FATIME HADERLLARI, BASHKIA SUKTH, DURRES , AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Shtyerjen e seances gjyqesore (dhome keshillimi) per ne nje date tjeter me shpallje.

42

TIRANE

00076/15

SHOQERIA "PIKEZA" SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR , DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE - SHOQERIA CKV NOKI ALBANIA SH.P.K

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Pikëza sh.p.k. kundër vendimit nr. 3426, datë 16.09.2014 të Gjykatës Administrative e Apelit.

43

DURRES

00073/15

SHYQYRI SHIJAKU, TANUSH SHIJAKU, BESHIRE SHIJAKU , EMONA XHIHANI - ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KAVAJE, AHMET HYLVIU , ESHREF HYLVIU

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga paditësat Beshire Shijaku, Shyqyri Shijaku , Emona Xhihani , Tanush Shijaku kundër vendimit nr. 865, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

44

BERAT

00871/15

QERIM TOSKA - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, ZVRPP BERAT, -KOMUNA POSHNJE QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJE SSE TOKES, , AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të Zyrës Qëndrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kundër vendimit nr. 2829, datë 04.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

45

SARANDE

01538/15

SHOQERIA''THEMELI''SH.P.K - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME , TIRANE- DHIMITER GURMA, VASIL GURMA

‘’

Mospranimin e rekursit të Zyrës Qëndrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme kundër Vendimit Nr. 4225, datë 18.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

46

DURRES

00627/15

SHOQERIA "QIRJAKO" SH.P.K -. DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

‘’

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte