Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 03 Maj 2017

09.05.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 03 MAJ 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01783/16

XHAFERR METO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

XH. ZAGANJORI

Prishjen e vendimit nr.2192 date 13.07.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

2

TIRANE

01965/16

VILSON KULLA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.1966 date 30.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

3

TIRANE

01927/16

ISMET ISUFI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2418 date 27.07.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

4

TIRANE

02153/16

XHEMAL PEPNIKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2356 date 10.06.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

5

TIRANE

02023/16

SAMI MURRA - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2070 date 07.07.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

02349/16

BASHKIM SANXHAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.2887 date 29.09.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

7

TIRANE

02166/16

DRITA LAZAJ , ARJAN LAZAJ, QERIM LAZAJ, - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, ISSH

‘’

Shtyhet per me date 10.05.2017

8

DURRES

00221/16

ZYHDI GJONI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

‘’

Prishjen e vendimit nr.9 date 15.01.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

9

DURRES

00119/16

PETRIT COTA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

‘’

Shtyhet per me date 10.05.2017

10

TIRANE

00245/16

LEFTER BORAJ -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE , DRSSH TIRANE

‘’

Shtyhet per me date 10.05.2017

11

BERAT

00268/16

AGIM QATO -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

‘’

Prishjen e vendimit nr.2532 date 27.11.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

12

TIRANË

04304/14

ROZE ULDEDAJ ( PADITËS) –MINISTRIA E FINANCAVE ( E PADITUR)

E.QIRJAKO

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ministria e Financave, kundër vendimit nr.2622 datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

13

SARANDË

03189/14

TIMO KALLOJERI ( PADITËS) – ANDON KALLOJERI; KËSHILLI I QARKUT VLORË, ZYRA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SË TOKËS DELVINË; KOMUNA MESOPOTAM; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALAUJTSHME SARANDË ( TË PADITUR)

‘’

Seanca gjyqesore (dhome keshillimi) shtyhet per me date 10.05.2017 ora ne varesi te listes

14

DURRËS

02186/14

SHOQËRIA “ÇOLLAKU” SH.P.K ( PADITËS) – AUTORITETI PORTUAL DURRËS ( I PADITUR)

‘’

Seanca gjyqesore (dhome keshillimi) shtyhet per me date 10.05.2017 ora ne varesi te listes

15

SHKODËR

03636/14

SHOQËRIA “ADELCHI” SH.P.K ( PADITËS) – DEGA E DOGANËS SHKODËR ( E PADITUR)

‘’

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "Adelchi-Shqiperi" Sh.P.K kundër vendimit nr.72 datë 27.01.2014 të Gjykatës Administrative te Apelit

16

TIRANË

02352/14

ANDON PRIFTI ( PADITËS) – INSPEKTORIATI NDËRTIMOR URBANISTIK PRANË BASHKISË TIRANË ( E PADITUR)

‘’

Pushimin e gjykimit ne Gjykaten e Larte.

17

POGRADEC

02001/14

LEFTER AVDULLARI ( PADITËS) – INSPELTORITI NDËRTIMOR URBANISTIK KOMBËTAR TIRANË ( I PADITUR)

‘’

Pushimin e gjykimi te çeshtjes ne Gjykaten e Larte.

18

PUKË

02609/14

SHOQËRIA ‘BEKIMI’ SH.P.K ( PADITËS) – BASHKIA PUKË ( E PADITUR)

‘’’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

19

TIRANË

01899/14

SHOQËRIA “BEN-AF” SH.P.K ( PADITËS) – KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK (KKP) TIRANË ( E PADITUR) MINISTRIA E BRENDSHME (PERSON I TRETË) – SHOQËRIA “HELIOS CATERING” SH.P.K ( NDËRHYRËS DYTËSOR)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

20

DURRËS

00182/15

SANIJE LAKNORI ( PADITËS) –DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE DURRËS ( E PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit nr.3703 date 08.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po ate gjykate por metjeter trup gjykues.

21

TIRANË

02169/16

ETIEN HAMETAJ ( PADITËS) – DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT RRUGOR ( E PADITUR)

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1841 date 23.06.2016 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lenien ne fuqi te vendimit nr. 3643 date 27.06.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte