Informacion mbi përfundimin e seancave të çështjeve administrative të datës 01 Mars 2017

03.03.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 01 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

LUSHNJE

00506/14

RONDINELA ALIAJ - BASHKIA LUSHNJE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Bashkia Lushnje kundër vendimit nr. 756, datë 21.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2

DURRES

00007/14

THANAS LITI - KESHILLI QARKUT DURRES.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Thanas Liti, kundër vendimit nr.10- 2013- 1427 (106), datë 07.10.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës.

3

ELBASAN

02871/14

SOKOL BITRI - BASHKIA ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Sokol Bitri, kundër vendimit nr. 1627, datë 08.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

DURRES

02903/14

ADRIATIK MUKAJ - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

5

SARANDE

03196/14

NIKO ABEDINI - KOÇO ÇAÇI, KOMUNA LUKOVE SARANDE.

Prishjen e vendimit nr. 890, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për rishqyrtim me tjetër trup gjykues.

6

BERAT

03985/14

PETRIT ÇIZMJA- Z.V.R.P.PALUJTESHME BERAT.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Petrit Çizmja kundër vendimit nr. 2451, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

04459/14

ILIR LLANAJ - DREJTORIA PËRGJITHSHME POLICISE SHTETIT,

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Ilir Llanaj kundër vendimit nr. 2484, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

DURRES

04590/14

PREFEKTURA E QARKUT DURRES, KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE - MURAT SHABA, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Murat Shaba kundër vendimit nr. 871, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

GJIROKASTER

02102/14

SKENDER HYSENI - DREJTORIA POLICISE QARKUT GJIROKASTER.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Policisë së Qarkut Gjirokastër kundër vendimit nr. 145, datë 06.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

02555/15

AGIM LLESHI - MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA DOKTRINES DHE STERVITJES.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes dhe Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes , kundër vendimit nr. 1996, datë 28.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

GJIROKASTER

03629/14

ERMAL ZHEGAJ - DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER.

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Gjirokastër, kundër vendimit nr. 2342, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

GJIROKASTER

02769/14

ANTONETA LENA - AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT.

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

13

BERAT

01103/14

BASHKIA URA VAJGURORE - OPERATORI SISTEMIT SHPËRNDARJES, DREJTORIA NJESIS BERAT

Prishjen e vendimit nr. 712, datë 14.11.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01393/16

SHPETIM SPAHIU - PRESIDENTI I R.SH, MINISTRIA E MBROJTJES

A.FULLANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

15

DURRES

00436/15

MIMOZA HYSAJ - AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Portual Durrës kundër vendimit nr. 4030 datë 03.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

16

TIRANE

00386/15

SONILA ZEKA - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Shërbimi Social Shtetëror Tiranë kundër vendimit nr. 158 datë 10.02.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

17

TIRANE

01663/15

ALTIN GUSHO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë se Shtetit kundër vendimit nr. 972 datë 20.05.2008 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

18

TIRANE

02691/14

HERGIS JICA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 1889 datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

19

SARANDE

01646/15

LENICA ÇAKULI - SHOQERIA “ SARANDE CONSTRUKSION” SH.P.K, BASHKIA SARANDE, KIÇO GURMA, NIKOLLA GURMA

Prishjen e vendimit nr. 998, datë 14.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.

20

TIRANE

04730/14

SHPRESA LATIFI ( GASHI) - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shpresa Latifi Gashi kundër vendimit nr. 2235 datë 04.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

21

SARANDE

03274/14

SHOQERIA “ ÇEZ SHPERNDARJA” SH.A - BASHKIA SARANDE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

22

GJIROKASTER

04064/14

SHOQERIA “ ÇEZ SHPERNDARJA” SH.A - BASHKIA SARANDE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

23

TIRANE

04723/14

PERIKLI KOLIÇI - MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA E DOKTRINES DHE E STERVITJES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Perikli Koliçi kundër vendimit nr. 2782 datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

24

TIRANE

04367/14

AGIM LALA - PRESIDENTI I R.SH, MINISTRI I MBROJTJES

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

25

LEZHE

02563/14

ASIM HAMZI - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, QARKU LEZHE - MRI MARSHYTI ( MARIE SHYTI)

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Asim Hamzi kundër vendimit nr. 447 datë 03.03.2014të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

26

TIRANE

03675/14

SHOQERIA “ HOUSE OF ARTS RADIO TELEVIZION” SH.P.K - KESHILLI KOMBETAR I RADIO DHE TELEVIZIONIT ( K.K.R.T), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur KKRT ( Autoriteti i Mediave Audiovizive) kundër vendimit nr. 2090 datë 28.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

27

TIRANE

04712/14

FIQIRI OSMANI - BASHKIA VORE - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Fiqiri Osmani kundër vendimit nr. 2324 datë 05.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

28

TIRANE

01461/14

AUTORITETI PORTUAL DURRES - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj kundër vendimit nr. 748 datë 26.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

29

TIRANE

00283/15

BEKZANE FERKO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 833, datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

30

TIRANE

00339/15

KRENAR REXHEPI - BASHKIA TIRANE - POLICIA BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë kundër vendimit nr. 3139 datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

31

TIRANE

00337/15

BUJAR ZAGANJORI - AGJENCIA E LEGALIZIMIT, INTEGRIMIT DHE URBANIZIMIT TE ZONAVE DHE NDERTIMEVE INFORMALE, ZYRA QENDRORE TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E ALUIZNIT, QARKU TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur ALUIZNI kundër vendimit nr. 3751 datë 14.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

32

GJIROKASTER

00365/15

ELTON NGJELINA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër kundër vendimit nr. 4113 datë 10.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

33

PERMET

00370/15

KOZETA ALIAJ - DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR PERMET

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet kundër vendimit nr. 841 datë 18.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

34

KORÇE

00250/15

MYSERET HOXHA - DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec kundër vendimit nr. 3307 datë 09.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

35

DURRES

00487/15

SARA BEJKO, ALBANA BEJKO - MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE, DEGA E THESARIT DURRES - PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palët e paditura Ministria e Financave dhe Dega e Thesarit Durrës kundër vendimit nr. 10-2014-1690 (409) datë 29.04.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës.

36

TIRANE

00484/15

KASTRIOT SKUKA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit kundër vendimit nr. 3304 datë 15.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

37

TIRANE

00114/15

DENADA NUSHI- INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETAR

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

38

DURRES

00599/15

LUTFI ÇOPANI - PARKU I UDHETAREVE DURRES

Kolegji Administrativ i Gjykatës se Larte vendosi t’ia kaloj çështjen për shqyrtim Kolegjit Civil për shkak se mosmarrëveshja nuk eshte administrative.

39

TROPOJE

01398/12

MYFTAR LUSHAJ - DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TROPOJE

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 248, datë 26.05.2011 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

40

KUKES

01240/12

VEXHI DURAKU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Jep dorëheqjen relatori i çështjes.

Dosja do të rihidhet në Short.

41

TIRANE

02939/12

HYSNI MULLALLI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1983, datë 20.07.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

42

ELBASAN

00816/13

XHELAL ÇELA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Prishjen e vendimit nr. 724, datë 08.10.2012 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

43

TIRANE

01117/13

ROZA TAFANI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.162, datë 24.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

44

TIRANE

02051/13

ÇLIRIM SELAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 708, datë 21.03.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

45

KORÇE

02438/13

TEKI IBRAHIMLLARI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Teki Ibrahimllari, kundër vendimit nr. 329, datë 13.06.2013, të Gjykatës së Apelit Korë.

46

TIRANE

00007/13

ZEF RADAÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 1220, datë 18.05.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

47

TIRANE

02682/13

TRENDAFILE GJERGJI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 547, datë 05.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

48

TIRANE

02402/13

MUHARREM SINANRAPAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.372, datë 14.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

48

TIRANE

03539/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, ZYRA PERMBARIMORE “ ANDANI BAILIFF OFFICE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 490, datë 26.09.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

49

TIRANE

02609/13

VERO BETA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1218, datë 23.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

50

KORÇE

01996/13

KRISTO BIBA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KORÇE

Prishjen e vendimit nr. 252, datë 30.04.2013 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

51

TIRANE

00257/13

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE, BARDHYL HAZIZAJ

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1928, datë 17.07.2011, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

52

TIRANE

02174/13

SPIRO BASHAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 203, datë 29.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

53

TIRANE

02888/13

BARDHOSH KANAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Prishjen e vendimit nr. 1287, datë 30.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

54

TIRANE

02956/13

AGRON ÇUNI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1620, datë 16.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

55

TIRANE

03402/13

SANDER ALIAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1546, datë 28.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

56

TIRANE

03360/13

STEFAN PRIFTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 1960, datë 04.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

57

TIRANE

02669/13

SADIK ZHURDA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë , kundër vendimit nr. 988, datë 24.04.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

58

TIRANE

02922/13

BILBIL MUKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr.1518, datë 26.06.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

59

DURRES

02040/13

BAHRI XHAKAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 183, datë 07.03.2013 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

60

SHKODER

03547/13

SKENDER MANDI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr. 88, datë 21.10.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

61

TIRANE

03757/13

DHIMITRAQ PRIFTULI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2267, datë 30.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

62

SHKODER

02241/13

HILMI GAVOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER, AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hilmi Gavoçi, kundër vendimit nr. 312, datë 20.06.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër.

63

TIRANE

00904/13`

KASTRIOT MEMO - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 2861, datë 05.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

64

TIRANE

00912/13

KUJTIM CENI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 149, datë 24.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

65

SHKODER

00862/13

GJOVALIN SHYTI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Prishjen e vendimit nr.30, datë 23.01.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

66

TIRANE

04683/14

PRANVERA ALIAJ - MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

Prishjen e vendimit nr. 2343, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 357, datë 03.02.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

67

KUKES

02478/14

BINAK LLESHI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

68

TIRANE

00925/15

SHOQERIA “ABDURAMMANI” SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ

A.ÇELIKU

Prishjen e vendimit nr. 4366, datë 03.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1039, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

69

GJYKATA KUSHTETUESE

02107/16

Kërkues : AFERDITA ZOGA - MINISTRIA E MBROJTJES

A.DVORANI

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 01 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

70

TIRANE

01754/14

EVELINA BEKTESHI - QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE

A.ÇELIKU

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Qendra Publikimeve Zyrtare kundër vendimit nr. 99, datë 13.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

71

TIRANE

02226/15

SHOQERIA “ UAECC” SHPK - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TEREZA”

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 06.03.2017.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 01 MARS 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

72

APEL ADM

00541/15

HERILA ÇELA- KESHILLI I LARTE I DREJTESISE

A.FULLANI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala e paditur Këshilli i Lartë i Drejtësisë kundër vendimit nr. 23 datë 05.12.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

73

TIRANE

04011/14

ALBANA KOLLOBANI/DAN FORTH, ENVER XHAJA - KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR, AVOKATURA E SHTETIT

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për shpallje vendimi në datën 06.03.2017.

74

TIRANE

04475/14

BEXHET GJANA - MINISTRIA E DREJTESISE

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për shpallje vendimi në datën 06.03.2017.

75

TIRANE

04043/14

SHOQATA E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, DEGA KURBIN, SHOQATA KOMBETARE, HUMANITARE E RUAJTJES DHE MBROTJES SE MJEDISIT, SHOQATA E PROGRESIT PYJOR DHE MJEDISIT, BARDHOK NOKAJ - KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT, BASHKIA LAÇ, ZYRA E BUJQESISE LAÇ, DREJTORIA E BUJQESISE SE QARKUT LEZHE, MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROTJES SE KONSUMATORIT, MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE, KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT, SHOQERIA “ AL-ÇELIK - VEGA” SH.A

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për shpallje vendimi në datën 06.03.2017.

76

TIRANE

00957/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - ALEKSANDER KOCAQI, Paditës: ALEKSANDER KOCAQI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.03.2017.

77

TIRANE

03086/14

Kërkues ; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE - VASILLAQ PROGONATI, Paditës: VASILLAQ PROGONATI - I Paditur; DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

A.FULLANI

Seanca Gjyqësore ( Dhomë Këshillimi shtyhet për në datën 20.03.2017.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte