Informacion mbi përfundimin e çështjeve penale, datë 19 Mars 2021

19.03.2021

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM TË PERFUNDUARA

DATË 19 MARS 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYK.P.K.K.O

00048/16

MUJDAT SAYAN

Nenet 79/c dhe 22 , 278/4 të K. Penal.

10.00

I. Panda

Prishjen e vendimit Nr 115 datë 26.11 2015, të Gjykatës së Apelit për Krime të Renda për sa i përket deklarimit fajtor për veprën penale te parashikuar nga neni 278/4 K.Penal dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatës së Apelit Tirane si gjykate kompetente .

Lënien në fuqi për pjesën tjetër.

2.

TIRANË

00107/20

ALESIO BERBERI

Zv. Masës se sigurimit

11.00

Lënien në fuqi të vendimit Nr 684 datë 04.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

3.

TIRANË

00105/20

OLSI QALLIAJ

Zv. Masës se sigurimit

11.30

Lënien në fuqi të vendimit Nr 684 datë 04.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte